ဖူဂ်ီဖလင္ကုမၸဏီ အလုပ္ေနရာ ၁၀,၀၀၀ ေလွ်ာ့ခ်မည္

ဂ်ပန္နည္းပညာကုမၸဏီ Fujifilm က ဆုိးရြားေသာ ေဈး ကြက္အေျခအေနမ်ား ရင္ဆုိင္ရမႈ ပိုမ်ားလာသည္ဟုေျပာေသာလုပ္ငန္းခြဲ Fuji Xerox တြင္ ၂၀၂၀ မတ္လအတြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၀,၀၀၀ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ေၾကညာသည္။

ေဒၚလာ သန္း ၄၆၀ သက္သာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကုန္ က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ယင္းလုပ္ငန္းခြဲတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အမႈထမ္း ၁၀,၀၀၀ ေလွ်ာ့ခ်မည္ ဟု တိုက်ိဳအေျခစိုက္ကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။


၁၉၃၄ တြင္ တည္ေဆာက္ သည့္ Fujifilm ကုမၸဏီသည္ ဓာတ္ပံုလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ္လည္း အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား လုပ္ငန္းမ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ ကိုင္လာသည္။

Fujifilm ႏွင့္ Xerox ကုမၸဏီ တုိ႔ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲ Fuji Xerox ကုမၸဏီသည္ အာရွ ႏွင့္ သမုဒၵရာပိုင္းေဒသႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ႐ံုးသံုးပရင္တာမ်ား၊ မိတၱဴကူးစက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည္။

Fujifilm က ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လူ ၄၆,၀၀၀ နီးပါးခန္႔ထားေသာ ယင္းလုပ္ငန္းခြဲတြင္ အလုပ္ေနရာမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ Fujifilm ၏ လည္ပတ္မႈမွ ဝင္ေငြအေပၚ သက္ ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြခန္႔ မွန္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Fujifilm က ေျပာသည္။

 သို႔ေသာ္ အသားတင္ အ ျမတ္ေငြ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။           

—Ref: AFP

Top News