စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး - ၁

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ ပံုၾကမ္းကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျခရာ ေကာက္မိသည္။ ၁၉၄၈  ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ၿပီးစႏိုင္ငံကို ဖဆပလ အစိုးရက တာဝန္ယူသည္။ ထုိ အခ်ိန္ ႏိုင္င့ံစီးပြားေရး ယႏၲရား သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အရင္းရွင္ မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕တို႔ျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ေနခဲ့ သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ အယူအဆ ႏွစ္သက္မႈ ကဲေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ သေဘာထား တြင္မူ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အစိုးရ ပါဝင္ပတ္သက္၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ဆႏၵႀကီးမားေန သည့္အခ်ိန္ျဖစ္မည္။ ဤသို႔ျဖင့္  ၂ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္မႈကို စခဲ့ သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ လ်ာထား ေရးဆြဲထားေသာ ထူေထာင္ရ မည့္ စက္႐ံုအမ်ားစုကို အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ အေမရိ ကန္ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ေကတီေအ ေခၚ ျပည္ေတာ္သာ ရွစ္ႏွစ္စီမံ ကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည္။ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေနရာတြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အစားထုိး၍ ႏိုင္ငံဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအားထုတ္ရန္ျဖစ္ သည္။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ ျမင္မႈမရရွိျပန္ေသာအခါ ေလး ႏွစ္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ထပ္မံေရး ဆြဲခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာအ႐ႈပ္အေထြး၊ ပါတီ အကြဲအၿပဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရင္း အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တာဝန္ယူရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး သည့္ေနာက္ ဦးႏု၏ သန္႔ရွင္း ဖဆပလအစိုးရ တာဝန္ထပ္မံယူ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္သိပ္ မၾကာခဲ့။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေနဝင္းဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္ သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ား အား လံုး ရယူခဲ့ေလသည္။

၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၂ အထိ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ၁၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဆန္စပါး၊ သစ္ ေတာက႑၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး က႑အပါအဝင္ အေရးပါေသာ က႑မ်ားကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ဇန္နဝါရီတြင္ ဘီအိုစီႏွင့္ အိုင္ဘီပီ ေရနံလုပ္ငန္း တို႔ကို သိမ္းယူျခင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ ဘဏ္တိုက္မ်ား၊ လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ား သိမ္းယူျခင္းတို႔ကို ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါ အဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း အႀကီးအေသးမွန္ သမွ် ျပည္သူပိုင္သိမ္းသည့္ အစီ အစဥ္ အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္ သြယ္ေရးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္ သူမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင့္မရွိသည့္ ကုန္စည္အမ်ဳိးေပါင္း ၅၀၀ နီးပါး အမည္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ျပန္ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ဥပေဒမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဆို ရွယ္လစ္စီးပြားေရး အယူအဆ၊ ဗဟိုစီမံကိန္းခ် စီးပြားေရးစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ ထူေထာင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ တြင္ ၁၉၇၄-၇၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၃- ၉၄ ခုႏွစ္ထိ ေလးႏွစ္စီမံကိန္း၊ ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ဆုိရွယ္လစ္စီး ပြားေရးကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳခဲ့ၿပီး အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ကို အစိုးရ ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းမွ က်ခံ သံုးစြဲေစသည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားကိုလည္း အစိုးရဝင္ေငြ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ စုေပါင္း ရန္ပံုေငြ ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းရသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံ ကိန္းကာလမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခား မွ ေႂကြးၿမီေခ်းယူရသည့္ အေျခ အေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံလံုးကြၽတ္ လူထု အံုႂကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္း စဥ္ပါတီကို ပ်က္သုဥ္းမႈႏွင့္အတူ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး စီမံကိန္း သည္လည္း နိ႒ိတံခဲ့သည္။

ထိုကာလအလြန္မွစ၍ တပ္ မေတာ္သည္ နဝတအမည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိုမွ နအဖအမည္ သို႔ ေျပာင္းလဲ၍လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္ မွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး အတြက္ Market-oriented Economic System က်င့္သံုးမည္ ဟုဆိုလ်က္ ေစ်းကြက္အေလ့ အထမ်ားကို ျပင္ဆင္သည္။ ယခင္က ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ေရးဟု ေခၚသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့သယံ ဇာတအမ်ားအျပားကို တူးေဖာ္ ထုတ္ယူခဲ့သည္။ ဥပေဒမဲ့၊ ဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္၊ ဥပေဒလက္တစ္ လံုးျခား စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အလင္းမဲ့စီးပြားေရးျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စီး ပြားေရးလည္ပတ္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္အုပ္ခ်ဳပ္ သူ လူတန္းစားတစ္ရပ္ သိသာစြာ ျဖစ္တည္လာခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူလူ တန္းစားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ေပါင္းသင္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွာ တတ္ေသာ ခ႐ိုနီလူတန္းစားလည္း ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ႀကီးအခ်ဳိ႕မွ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ ေရး ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားမႈမ်ား ရွိေန ေသာ္လည္း သဘာဝသယံဇာတ မ်ား ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ ဝင္ ေငြအမ်ားစုျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အားထုတ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူသည့္ အဆုိပါကာလ တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ အေတာ္အတန္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္သယံဇာတမ်ား စြာ အထိန္းအသိမ္းမရွိ ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္မ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရး အားထုတ္ သည္။ ထုိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္တို႔ကို တရားဝင္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပး သည္။ ပထမဦးဆံုး ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ (၂၀၁၁-၂၀၁၆) သည္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အင္စတီ က်ဴးရွင္း တည္ေဆာင္ျခင္းအပါ အဝင္ ေစ်းကြက္ယႏၲရားကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ပတ္ ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေရး လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဝန္း က်င္တြင္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရး၊ ေႂကြးၿမီမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေစေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးမွာမူ ႏိုင္င့ံဂ်ီဒီပီ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔တြင္ တိုးတက္မႈကိန္းဂဏန္မ်ားကို ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ မႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ တြင္လည္းေကာင္း လိုေငြျဖစ္ေပၚ မႈကို အဆက္မျပတ္ ရင္ဆုိင္ေနရ သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈ အက်ဳိးဆက္ ျပႆနာမ်ားကို ပီ ျပင္စြာ မရွင္းလင္းႏိုင္ေသးျခင္း၊ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားၾကား အတိတ္ကာလ ဆက္ဆံမႈ၊ သံ ေယာဇဥ္မ်ား ရွိေနေသးျခင္း၊ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အာဏာျဖင့္ လုပ္ ကိုင္ရမည့္ စီးပြားေရးအင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား လုပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ မသာေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီမုိက ေရစီ ပထမငါးႏွစ္ သက္တမ္း ကာလတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ျဖစ္ မလာခဲ့ေပ။

ယခု ၂၀၁၆-၂၀၂၁ သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဒုတိယငါးႏွစ္ သက္တမ္းကာလ၊ ပထမဦးဆံုး အရပ္သားအစိုးရ ႏိုင္ငံတာဝန္ယူ သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပထမ သက္တမ္းအစိုးရစခဲ့သည့္ ေစ်း ကြက္ ယႏၲရား ဆက္လက္လည္ ပတ္ႏုိင္ေရး အားထုတ္ရန္ ျပင္ ဆင္သည္။ အခက္အခဲမ်ားက တန္းစီေနသည့္ အေျခအေနထက္ ဆိုးသည့္ ေတာင္လိုပံုေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သည္။ ေလးလတာအခ်ိန္ ကုန္ခါ နီး၌ စီးပြားေရးေပၚလစီ ၁၂ ရပ္ ကို ခ်ျပသည္။ အက္ဖ္ဒီအိုင္ အတြက္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈကို အျမန္အဆန္ ျပဳလုပ္သည္။ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာတကည္းက နက္ ႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္ယႏၲရား လည္ပတ္ေရး ကို ခက္ခဲေစေသာ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ရွင္းေလ ႐ႈပ္ေလ သပြတ္အူ အေနအထားရွိေနဆဲ မွာပင္ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးႏိုင္ေရး အတြက္ အားထုတ္ေနရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သပြတ္အူလိုက္ေန သည့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေရး အားထုတ္ရင္း တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေန မ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြား ေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳမႈအရွိဆံုး အေျဖကို ရွာဖို႔ လိုလာသည္။

ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြား ေရးသည္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားစြာမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ ေျပာင္းလဲသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ ေအာက္တြင္ ယိမ္းထုိးလႈပ္ရွားခ့ဲ ရသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕၏ စိတ္ ကူးႀကိဳးဆြဲရာ အစီအမံမ်ားအတိုင္း စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား အေျပာင္း အလဲမ်ားကို ပံုေဖာ္ရင္း ႐ုန္းကန္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္၊ ႏိုင္ငံ ဝင္ေငြတို႔အတြက္ အေျခခံက် သည့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာ အေလး ထားဂ႐ုျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု အတြင္း၌ အေျခခံကုန္ထုတ္စြမ္း အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာ၊ လုပ္အား၊ အရင္းအႏွီးတို႔သည္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မခံခဲ့ရဘဲ တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္ မိန္႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့ၾကသည္။ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျပည့္ဝစြာ အသံုးခ်တတ္မႈ၊ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ စနစ္တက် စီမံလ်ာထားမႈတို႔လည္း မရွိခဲ့ေပ။ (ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိခဲ့ပါကလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ျခင္း ရွိခဲ့မည္မဟုတ္ဟု တထစ္ခ် ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္သာ)အက်ဳိးဆက္သည္ကား ႏိုင္င့ံ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ၾကာ စီးပြားေရးျပဳ ျပင္ေျပာင္း လဲေရးအခ်ဳိးအေကြ႕မ်ား ျဖတ္ သန္းခဲ့ရသည့္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုတို႔ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ခဲ့ၾကသနည္း။

- ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ အထိ ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားၾကား တြင္ ႏိုင္ငံ့ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိမထား ခဲ့။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အထိ ကာလသည္ ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရး၊ ဗဟိုစီမံကိန္း၊ ခ်စီးပြား ေရးစနစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ၿပိဳလဲသည္အထိ ကာလမွာ ဆို ရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား အားေပး၍ သြင္း ကုန္ အစားထုိးဗ်ဴဟာ (Import Substitution Strategy)ျဖင့္ လူ ထုသာယာဝေျပာေရး အားထုတ္ သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုေန႔စဥ္လို အပ္သည့္ စားသံုးကုန္၊ လူသံုး ကုန္မ်ားကိုပင္ ေမွာင္ခိုသြင္းကုန္ မ်ားေပၚတြင္ မွီခိုခဲ့ရသည္။ ထုိ အခ်ိန္က ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ လုပ္အားႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္းေကာင္း ႀကီးမား ေသာ ျပႆနာမ်ားစြာ မရွိခဲ့။ ေငြ ေၾကးအရင္းအႏွီးမွာမူ ျပည္သူ ပိုင္ သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရက ပုဂၢလိကက႑လက္မွ ရယူခဲ့ သည္။ အဓိကထုတ္လုပ္ေရး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ အစိုးရလက္ထဲ သို႔သာ ေရာက္ရွိသြား၏။ သို႔ေသာ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အစိုးရ၏ အရင္းအႏွီးတည္ေဆာက္မႈ ႀကီး ထြားလာျခင္းမရွိခဲ့။ ႏိုင္ငံ့ေႂကြးၿမီ ထူလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ အဆင့္ ေရာက္ခဲ့ကာ ႏိုင္င့ံစီးပြား ေရး ခြၽတ္ၿခံဳက်လ်က္ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး အယူအဆ နိ႒ိတံသြား ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုမ်ားအနက္ ေျမယာႏွင့္ လုပ္အားဖ်က္ဆီးျခင္း မခံရေသး ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကက႑မွ ရယူခဲ့ေသာ အရင္းအႏွီးျဖစ္တည္ မႈမ်ားသည္ အစုိးရလက္ထဲတြင္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။