ပ်ဥ္ဒရယ္ႀကိဳး၀ုိင္းတြင္ ဒီေရေတာသုံးႏွစ္စီမံကိန္း ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးမည္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပ်ဥ္ဒရယ္ႀကိဳး၀ုိင္းတြင္ ဒီေရေတာ ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ သုံးႏွစ္စီမံ ကိန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သစ္ ေတာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသရိွ ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀စဥ္ တည္တံ့စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ဒီေရ ေတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းတိုးတက္မႈႏွင့္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑မ်ား တြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ရည္ ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ပ်ဥ္ဒရယ္ႀကိဳး၀ုိင္းေျမေနရာမ်ား သည္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား ပယ္ဖ်က္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမပ်က္စီး ကာ ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ သျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အေျခ စုိက္ Queensland တကၠသုိလ္၏ နည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေရေတာနဲ႔ ငါးပုစြန္နဲ႔က တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအမွီသဟဲျပဳေနရ တာ။ ဒီေရေတာမရွိေတာ့ငါးပုစြန္ ေတြမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကုိ လူ ေတြမသိေတာ့ ဒီေရေတာေတြ ခုတ္ၿပီးေတာ့လုပ္ၾကည့္တယ္။မရေတာ့တဲ့အခါ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေတာ့ အကုန္လုံး ပ်က္စီးကုန္တာေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္က ေျပာ သည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီကစတင္၍ ၂၀၂၁ အထိ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ေျမဧက ၁,၅၀၀ ရွိသည့္အနက္ ဧက ၂၀၀ ကုိ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီေရေတာ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ေဒ သခံမ်ား လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ သည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ သစ္ ေတာဦးစီးဌာန ကြင္းစလန္းတကၠ သုိလ္ထာ၀စဥ္တည္တံ့ေသာသစ္ ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာရွ-ပစိဖိတ္ကြန္ရက္ (APFNet)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

More in Regional Section