မၾကာမီ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္ေကာင္းလာမည္ဟု Oxford Business Group ခန္႔မွန္း

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ လုပ္သားမ်ား (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွးေကြးျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၇ တြင္စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ယခင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လတ္တေလာႏွင့္ မၾကာမီ အရွိန္ ေကာင္းလာမည္ဟု OBG (OxfordBusiness Group)  က ခန္႔မွန္းသုံး သပ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေတာင့္တင္းေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အလားအလာကို ပို္င္ဆုိင္ထားေၾကာင္း OBG ၏၂၀၁၇ သုံးသပ္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြအ ေနနဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ ငန္း၊ ဘဏ္မဟုတ္တဲ့ တျခား ေသာ ဘ႑ာေရးပိုင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႕ အစည္းနဲ႔ အေသးစားေငြေၾကး လုပ္ငန္းစတဲ့ က႑ေတြမွာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပိုၿပီးျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အဓိ ကထား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္’’ ဟု ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအ သင္း ဥကၠ႒ Peter Beynon က ဆိုသည္။

အဆိုပါ သုံးသပ္ခ်က္တြင္ IMF (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြ ေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕)ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတုိး တက္ႏႈန္း ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိပမာဏ သည္ ၿပီးခဲ့သည္ဘ႑ာႏွစ္ စီးပြား ေရးတုိးတက္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ား ေၾကာင္း ဆုိသည္။

၂၀၁၇ တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ႏုိင္ငံ ၏စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ ဖိုး (GDP) ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ အဆုိပါက႑သည္ ႏုိင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္ပမာဏ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လုပ္သားအင္အား ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလုပ္အကုိင္ေပးထားေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုကိုးကား၍ ေဖာ္ျပထား သည္။ထုိ႔ျပင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း မွ ၀င္ေငြတုိးလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ တြင္ အမ်ားျပည္သူအသုံး စရိတ္ျမင့္တက္လာႏုိင္ေျခရွိၿပီး စီး ပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတက္လာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာမီအတြင္း ႏွစ္စဥ္ GDP သည္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိ ပကၡမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိႏုိင္ ေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္  ထုိျပႆနာမ်ားသည္ ျပည္တြင္းကိုသာ ႐ုိက္ခတ္ႏုိင္ေျခ ရွိၿပီး က႑စုံဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အျမင္ကို သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခနည္းေၾကာင္း အဆုိပါ သုံးသပ္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈတြင္ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ၌ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ ဟု အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အဆုိပါ သုံး သပ္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းပမာဏသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ၏ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိ သာသာ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ဆုိသည္။