ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဧရိယာတြင္ ပါ၀င္ေသာ မေဒးကြၽန္း (ဓာတ္ပံု − ထြန္းထြန္းမင္း)

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ ျမန္မာဘက္ က ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္တ႐ုတ္အစုိးရ ပုိင္ကုမၸဏီက ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကေျပာသည္။

၂၀၁၅ တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ က တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း အစုိးရအကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ၾကား ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ အခ်ိန္ ၾကာညိႇႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ယခုလုိသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖစ္၍ လုပ္ငန္း မ်ားစတင္ႏုိင္ရန္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ လူမႈဘ၀ထိ ခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ ဦးသိန္း စိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေရ နက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ဟု အပိုင္းသုံးပိုင္းျဖင့္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ သက္ တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရ ပုိင္ CITIC ကုမၸဏီကုိတင္ဒါေပး ခဲ့သည္။ တင္ဒါတြင္ အဆိုပါစီမံ ကိန္းကုိ တ႐ုတ္ဘက္က ရွယ္ယာ ပုိင္ဆိုင္မႈ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ျမန္မာ ဘက္က ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာ တူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ ကုိ လက္ရွိအစုိးရက သေဘာမတူ ၍ ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ညိႇ ႏႈိင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္္က ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘၃၀-၇၀ အပိုုင္းကုိ ဆုံး ျဖတ္တာပဲရွိတယ္။ က်န္တာဆုံး ျဖတ္တာမရွိေသးဘူး။ သေဘာတူ ညီခ်က္ေတာ့ မထုိးရေသးဘူး။ ယာယီေတာ့ သေဘာတူထား လုိက္ၿပီ’’ ဟု ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္သေဘာတူထားသည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။ အိမ္ရာစီမံကိန္းကုိ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟု ဦးေက်ာ္ ေအးသိန္းကဆုိ သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ သဘာ၀ပ တ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ မႈဘ၀ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ (EIA/SIA)စစ္တမ္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း စတင္မည္ဟုအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ တာ၀န္ ခံ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

EIA/SIA ေလ့လာမႈၿပီးစီး လွ်င္ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ သည့္ Master Plan ေရးဆြဲမည္ ဟု ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာ သည္။ အဆုိပါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

တင္ဒါ ေအာင္ထားသည့္ CITIC ကုမၸဏီ အုပ္စုသည္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုကုိ ေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု ဆုိသည္။