ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ ေျခာက္လတာဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္လ်ာထား

အေျခခံပညာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေလးမ်ား (ဓာတ္ပုံ−စုိင္းေဇာ္)

ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္း လဲေရးကာလ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္ တင္ဘာအထိ ေျခာက္လဘတ္ ဂ်က္တြင္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ဘီ လီယံ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီး ဌာနတို႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ရွင္းလင္းသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝး၌ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ အထိ ေျခာက္လအတြက္ အမ်ိဳး သားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံ ကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြ၊ သံုးေငြမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုက အထက္ပါ အတိုင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဘ႑ာႏွစ္   ေျပာင္းလဲေရး ကာလ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ အထိ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အသံုး ျပဳရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထား သည္။

အဆုိပါ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၈၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ ေတာင္းခံထားၿပီး ယင္းပမာဏ သည္ ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၇ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ စုစု ေပါင္း၏ ၃ ဒသမ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၄၁၉ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ေတာင္းခံထားသည္။

ေျခာက္လအတြင္း   က်ပ္ ၈၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစြဲကာ အ ေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ တကၠသိုလ္ ပညာမ်ား ဆက္လက္ပညာသင္ ယူႏုိင္ေရး၊ လုိအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေက်ာင္း ေဆာင္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ ဆည္းေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကား သည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ က်ပ္ ၄၁၉ ဘီလီယံ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားၿပီး ေငြလံုးေငြရင္းေခါင္း စဥ္ျဖင့္ သံုးစြဲရန္ ေတာင္းခံထား သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို အေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္၊ ေဆး ဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုသံုးစက္ပစၥည္း မ်ား ဝယ္ယူရန္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး သာမန္အသံုးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ လစာ၊ ခရီးစရိတ္၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ေတာင္း ခံထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းအ ရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ ႀကီးဌာနတုိ႔က ျပည္ေထာင္စုအ သံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္စီျဖင့္ အမ်ားဆံုးေတာင္းခံထားၿပီး အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ ခုေနာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ေတာင္း ခံထားသည္။

စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၀ ခု ပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔မွာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေတာင္းခံၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔က စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ ၃ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္စီ အသီးသီးသံုးစြဲရန္ လ်ာထားေတာင္းခံထားသည္။ ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအသံုး စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ေတာင္းခံျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္းထားသည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ကူး ေျပာင္းေရးကာလ ၂၀၁၈ ေျခာက္ လဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပူး ေပါင္းအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕က စိစစ္ေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပမည္ျဖစ္ သည္။