တနသၤာရီေဒသတြင္ ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ထိန္းသိမ္းေရး တစ္ႏွစ္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည္

ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ႏွစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရစဥ္*(ဓာတ္ပံု − KanitKhanikul)

 မ်ိဳးတံုးေတာ့မည့္အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ထိန္းသိမ္းေရးကို တနသၤာရီေဒသတြင္ တစ္ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း (BANCA) မွ ေဒါက္တာသီရိေဒဝီေအာင္က ေျပာသည္။

 ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ က်က္စားရာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေလညာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ငဝန္သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေက်းရြာလူထုပါဝင္ေသာ ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းကို Critical EcosystemPartnership Fund(CEPF) ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၂၀၁၈ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။


ေလညာႏွင့္ ငဝန္သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၃ ရြာကို အေျချပဳ၍ ေဒသခံမ်ားအား ပညာေပးျခင္း၊ ေဒသအေျချပဳ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဒါက္တာ သီရိေဒဝီေအာင္က ေျပာသည္။

 ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ သည္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေန ထိုင္က်က္စားၿပီး ၂၀၁၆ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ သဘာဝ ေတာမ်ားထဲ၌ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္ထားသည္။

  ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တနသၤာရီ ေတာင္ဘက္ပိုင္းသာ ေတြ႕ရွိႏုိင္္ၿပီးမ်ိဳးတံုးရန္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ မ်ိဳးစိတ္(Endangered Species-ENအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။

ယင္းငွက္ေနထိုင္က်က္စား ရာ ေျမနိမ့္၊ ေျမျပန္႔ေတာမ်ား ရွင္းလင္း၍ ေရာ္ဘာႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္ ခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ေျမနိမ့္၊ ေျမျပန္႔ေတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ယင္းတို႔ေနထိုင္က်က္ စားရာ ေဒသမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ လာကာ အေကာင္ေရေလ်ာ့က်ျခင္း၊ သားေပါက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အမဲလိုက္ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

   ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ကာလၾကာ မေတြ႕ရွိရစဥ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၌အဖို၊ အမ (၁၂ စံု) ၂၄ ေကာင္သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံ ခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၃ ၌ တနသၤာရီ၊ ငဝန္ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္ ၄၂ ေကာင္ ကို BirdLife International ႏွင့္ BANCA အသင္းတုိ႔က ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိၿပီး စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာတြင္ ေတာင္ငံုးရင္မည္းငွက္အစံု ၅၀ ခန္႔ ရွိ ေၾကာင္းခန္႔မွန္းသည္။

More in News Section