ေရေပ်ာ္ေဆာင္းခိုငွက္ ကမ္း႐ိုးတန္းစင္ေရာ္ကို အင္းေလးကန္ ေဘးမဲ့ေတာ၏ မွတ္တမ္းသစ္အျဖစ္ အတည္ျပဳ

ကမ္းရိုးတန္းစင္ေရာ္ ဓာတ္ပံု − ဦးစိန္ထြန္း

အင္းေလးကန္အတြင္း ငွက္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္ ေတြ႕ရွိသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းစင္ေရာ္ငွက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ မွတ္တမ္းသစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏုိင္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံေပး ပို႔စစ္ေဆးထားေၾကာင္း အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။


အင္းေလးကန္အတြင္း ငွက္ စာရင္းေကာက္ယူစဥ္ ေရေပ်ာ္ ေဆာင္းခုိငွက္ျဖစ္ေသာ ကမ္း႐ိုး တန္းစင္ေရာ္ငွက္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ အင္းေလးကန္ ေဘးမဲ့ ေတာ၏ မွတ္တမ္းသစ္အျဖစ္ အ တည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

‘‘အင္းေလးကန္အေနနဲ႔ မွတ္ တမ္းမရွိဘူးေပါ့။ က်န္တဲ့ဥယ်ာဥ္ ေတြ စံုစမ္းေတာ့လည္း မွတ္တမ္း မရွိဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငွက္အသင္း ကို စံုစမ္းေတာ့လည္း မွတ္တမ္း မရွိဘူးလို႔ သိရတယ္’’ဟု ဦးစိန္ ထြန္းက ေျပာသည္။

 ကမ္း႐ိုးတန္း စင္ေရာ္ငွက္ (Black-Legged Kittiwake) မ်ိဳးစိတ္သည္ အင္းေလးကန္အ တြင္း လာေရာက္က်က္စားမႈမွတ္ တမ္းမရွိ၍ အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ ေတာ၏ မွတ္တမ္းသစ္အျဖစ္ အ တည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မွတ္တမ္းသစ္ (New Record) ျဖစ္၊ မျဖစ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံ ေပးပို႔အတည္ျပဳမည္ဟု ၎က ဆုိ သည္။

‘‘ျမန္မာမွာလည္း မွတ္တမ္း မရွိဘူး။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာဆုိ ရင္လည္း ထုိင္းမွာပဲ တစ္ႀကိမ္ ေလာက္ မွတ္တမ္းရွိတာ’’ဟု သား ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) မွ ငွက္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အင္းေလးကန္အတြင္း ငွက္ ေကာင္ေရစာရင္းေကာက္ယူရာ တြင္ ေရေပ်ာ္ငွက္ ၃၆ မ်ိဳး၊ ကုန္း ငွက္ ၅၇ မ်ိဳး၊ စုစုေပါင္း ငွက္မ်ိဳး စိတ္ ၉၃ မ်ိဳးေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

  အင္းေလးကန္အတြင္း ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား က်က္စားႏုိင္ ရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထိန္း သိမ္းေရးဇုန္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေဆာင္းခိုငွက္ဖမ္းဆီးသူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူေနသျဖင့္ ကန္အတြင္း ငွက္က်က္စားမႈမ်ား ျပားလာေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကား သည္။

အင္းေလးကန္အတြင္း ငွက္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ေဆာင္း ခိုငွက္မ်ား က်က္စားရာ အင္းေလး ကန္အတြင္းႏွင့္ သလဲဦးငွက္သား ေပါက္နယ္ေျမ၊ လင္ကင္းငွက္စား က်က္၊ သာစည္ကန္၊ နဒီကန္၊ ေရ ပယ္ကြင္း၊ ကန္ေဒါင့္၊ မိုးၿဗဲတို႔တြင္ ငွက္စာရင္း ၁၀ ႀကိမ္ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။