တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေရွးေဟာင္းဇုန္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ တိုင္းအစိုးရ ထုတ္ျပန္

 ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာကို ေရွး ေဟာင္းဇုန္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သည္။


ထိုသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမိုင္းအေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ၿပီး လူမ်ား၏ ဖ်က္ဆီးခံရမႈေဘးမွ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးမွဴး ဦးဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကစ အကုန္လံုး ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္၊ ၿမိဳ႕လူထုေတြက အ ကုန္လံုး တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္္ၾကေတာ့ အခုလိုေအာင္ ျမင္သြားတာပါ’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။

ေရွးေဟာင္းေနရာကို တိုင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနက ေျမျပင္ေလ့လာသုေတသနျပဳၿပီး တင္ျပလာသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္အ ေပၚအေျခခံ၍ အစိုးရအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္က်ဳံးရွိရာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ မွ အျပင္ဘက္ ေပ ၉၀ အကြာရွိဧရိယာကို ေရွးေဟာင္းေနရာ တည္ရွိရာ ဇုန္ႏွင့္ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းထားေသာဇုန္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းအ တြင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားအေျခခ်ေနထုိင္ေန ၿပီး ယင္းသို႔ေရွးေဟာင္းဇုန္ သတ္ မွတ္မႈေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား ဇုန္အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေရွး ေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား ထိ ခိုက္ေစသည့္ ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း အပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းဇုန္ဥပေဒ အရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ထိုေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အေန ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း ေနထုိင္ ေသာ ေဒသခံမ်ားထံ သြားေရာက္ ၍ ေရွးေဟာင္းဥပေဒပါလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အသိပညာေပး ရွင္းလင္း တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိခဲ့ၿပီး ေရွးေဟာင္းလက္ရာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်န္ရွိေနကာ ေအဒီ ၁၅-၁၆ ရာစုခန္႔ကေနာက္ဆံုးတည္ခဲ့သည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ေျမျပင္အေထာက္အ ထားမ်ားအရ ခန္႔မွန္းထားသည္။ တူးေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆန္းဝင္းက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အတူ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေရွးၿမိဳ႕ ေဟာင္းေနရာအမ်ားအျပားရွိရာ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သာဂရၿမိဳ႕ ေဟာင္းကို ေရွးေဟာင္းဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ထိန္းသိမ္းထား သည္။

More in News Section

Top News