ခ်က္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရွ႕သုိ႔ေမွ်ာ္သူ ဇီမန္း အႏုိင္ရရန္ ေရပန္းစား

ပရပ္ဂ္ၿမိဳ႕ မဲ႐ံုတစ္ခုတြင္ မဲထည့္ေနေသာ သမၼတမီလုိ႔ခ္ဇီမန္းႏွင့္ဇနီးသည္ အီဗန္ကာ (David W Cerny/reuters)

 ေမာ္ႂကြားေသာ ပံုစံရိွၿပီး အေရွ႕တုိင္း အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ မ်ားဘက္သို႔ တိမ္းၫြတ္မႈေၾကာင့္ မတူကြဲျပားလြန္းသည္ အျမင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လက္ရိွသမၼတ မီလို႔ခ္ဇီမန္းကို အႏုိင္ယူရန္ ႀကိဳး ပမ္းမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ရွစ္ဦး ပါဝင္ေသာ ခ်က္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့ကုိ ေသာၾကာေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ သည္။

သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း ဒု တိယအေက်ာ့ျဖင့္ အဆံုးသတ္ ဖြယ္ရိွသည့္ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ သည္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထုိင္မႈအေပၚ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ေဝဖန္ၿပီး ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ဇီမန္း (၇၃)ႏွစ္၏ အာဏာတည္ၿမဲမႈအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအ ျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံထားရသည္။ ၎သည္ ၂၀၁၃ ကတည္းက အာဏာရခဲ့သည္။


ခ်က္ႏုိင္ငံတြင္ သမၼတမ်ား သည္ အထူးအာဏာမ်ား အကန္႔ အသတ္ျဖင့္သာ ရိွေသာ္လည္း ယခင္က သမၼတမ်ားသည္ ျပည္ သူလူထုအျမင္အေပၚ အား ေကာင္းေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွ ခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ဗဟုိဘဏ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ လည္း ခန္႔ထားၿပီး အစိုးရဖဲြ႕ေရး အေရးပါသူမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္ ခ်က္ ႏုိင္ငံသည္ ယခုျဖတ္သန္းေနရ သည္။

ဇီမန္းသည္ ၎၏ အဓိကစိန္ေခၚသူတစ္ဦးဦးကုိ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါက ခ်က္ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္သည္ အီးယူအမ်ား သေဘာထားဘက္သုိ႔ ပိုမုိနီးကပ္ စြာ ေျပာင္းလဲဖြယ္ရိွသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ ကြန္ ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပိုလန္ႏွင့္ ဟန္ေဂရီတို႔ ဘရပ္ ဆဲလ္ႏွင့္ ပဋိပကၡရိွခဲ့ေသာ အေျခ အေနႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မည္ျဖစ္ သည္။

ယခင္ ဗဟုိလက္ဝဲဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဇီမန္းသည္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ေႏြးေထြး ေသာ ဆက္ဆံေရးရိွၿပီး ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသကုိ ၎တုိ႔ပုိင္နက္ထဲ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။

႐ုရွားအေပၚ အီးယူက ျပ ႒ာန္းထားေသာ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေရး ၎ကေတာင္းဆိုထားသည္။

၎က တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ မႈ ပုိအားေကာင္းရန္လည္း ႀကိဳး စားေနသည္။  

—Ref: Reuters