အေမရိကန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးပုိလွ်ံမႈတြင္ တ႐ုတ္က ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္

 ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အေမရိကန္အေပၚ ဥပေဒဆုိင္ရာ ဖိ အားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထ ရန္႔က သတိေပးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၇ အတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ကုန္သြယ္ေရးပိုလွ်ံမႈ သည္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပုိမ်ားလာသည္။

 တ႐ုတ္၏ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက တ႐ုတ္အတြက္ ကုန္ သြယ္မႈ ပိုလွ်ံပမာဏသည္ ယြမ္ ၁ ဒသမ ၈၇ ထရီလီယံ (သုိ႔မ ဟုတ္) ကန္ေဒၚလာ ၂၇၆ ဘီလီ ယံရိွေၾကာင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ သိရသည္။


 ယင္းမွာ တ႐ုတ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ပို႔ကုန္မ်ားသည္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးနာလန္ထမႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရေနေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။

 တ႐ုတ္အစုိးရ၏ အျခား ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ၂၀၁၆ မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားစြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

တ႐ုတ္၏ ပုိ႔ကုန္စုစုေပါင္း သည္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ယမန္ ႏွစ္ကထက္ ၁၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း ပိုမ်ားလာၿပီး ႏုိဝင္ဘာက ၁၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ အတြင္း အလံုးစံုပုိ႔ ကုန္ ၇ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပုိလွ်ံ ပမာဏသည္ ကန္ေဒၚလာ ၄၂၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံပုိမ်ားလာသည္။

ယင္းပမာဏတြင္ ေဒၚလာ အေျခခံကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂၈၈ ဘီလီယံရိွ ေၾကာင္း Yonhap သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

 သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၇ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္ေရး ပုိလွ်ံပမာဏသည္ ၂၀၁၆ က ကန္ေဒၚလာ ၄၉၀ ဘီလီယံ ရိွရာမွ ၁၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

 ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၁၇ အတြင္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား၏ သြင္းကုန္ ၈၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။              

—Ref: UPI