ဆန္စပါးဆိုင္ရာ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေခ်းေငြေပးမည္

 ဆန္စပါးဆိုင္ရာ အ ေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ ငန္း(SME) ၁၀ မ်ိဳးကို ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဌာနပူးေပါင္းကာ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


 ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ ငန္း ၁၀ မ်ိဳးသည္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ လုပ္ရန္၊ ဆန္စပါးအေျခာက္ခံ စက္မ်ားတပ္ဆင္ရန္၊ သိုေလွာင္ ႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္၊ ျပည္ပပို႔ ေသာ SME ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ဆန္စက္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီ ဆန္စက္ယူနစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္၊ လယ္သမားမ်ား စုဖြဲ႕၍ စုေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္၊ ဖြဲႏုဆီစက္ မ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္အစာစက္႐ံုမ်ား တည္ေထာင္ရန္၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲ၊ ဆန္ၾကာဆံႏွင့္ ဆန္မႈန္႔ စေသာ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္း၊ စပါးခြံေလာင္စာေတာင့္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

  ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အ ထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားသာမက အဆုိပါလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ဆႏၵရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္စ ပါးအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထား သည္။

 ေခ်းေငြကို ႏွစ္လမွ သံုးလအ တြင္း စတင္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး ပမာဏမည္မွ်ေခ်းမည္ ႏွင့္ လူတစ္ဦးစီအား မည္မွ်ေပး မည္ကို အတိအက်မေျပာႏိုင္ေသး ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာ သည္။

Top News