ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ၂၀၁၈

၂၀၁၈ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာေကာင္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မလားဆုိသည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − EPA)

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ပ်ားရည္ဆမ္း ကာလ တြင္ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသံမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း အစိုးရသက္တမ္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ျဖတ္သန္းၿပီးခ်ိန္၌ ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရအေပၚ အားမရသံမ်ားက တစ္စတစ္စပို၍ ျမင့္တက္လာေနသည္။

တုိင္းျပည္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကုိယ္တုိင္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားဖြဲ႕စည္းလည္ပတ္ပံုကုိ ျပဳျပင္ေပးရန္ ျပန္လည္တုိက္တြန္း ခံေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ သည္။

ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ အတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မျပႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခံေနရသည့္ အစိုးရအ ေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ကုိ အလွည့္အ ေျပာင္းကာလတစ္ခုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ ႏုိင္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေန ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ား က သံုးသပ္သည္။

ေျခမေပၚသူမ်ား လူစားလဲေရး

သုိ႔ျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေျခမေပၚသူမ်ားကုိ အစားထိုး ျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကုိ ၂၀၁၈တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေျပာ သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳအားနည္းေသာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအတြက္ ၂ ႏွစ္တာ ကာလသည္ လံုေလာက္သည့္ ေျခစမ္းကာလဟု ၎တို႔က သတ္ မွတ္သည္။

အစုိးရ၏ ကနဦးေျခလွမ္း မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အတြင္းရိွ လူေဟာင္းမ်ား၏ ကန္႔လန္႔တုိက္မႈႏွင့္ ပညာျပမႈမ်ား ႀကံဳရေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္ သည္ ယင္းအေျခအေနကုိ ျဖတ္ ေက်ာ္၍ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ မူဝါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္သင့္ခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

‘‘၂၀၁၈ ကစၿပီး ဟုိဘက္ ပုိင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မယ့္ အေနအထားရသင့္ ၿပီ။ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာမွာလည္း ေျပာင္းသင့္တာေတြကုိ ေျပာင္းဖို႔၊ ပိုမုိေကာင္းမြန္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳး ထိေရာက္မယ့္ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ ႏုိင္သင့္ၿပီ’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးစုိင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဦးစားေပးေျဖရွင္းရမည့္ စီးပြား ေရး

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အဓိက ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္ျဖစ္ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ျပႆနာတို႔ အျပင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကုိပါ က်န္ရိွေန သည့္ သက္တမ္းအတြင္း တစ္ၿပိဳင္ တည္းေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔မ်ားျပားသည့္ ျပႆ နာမ်ားစြာအနက္ အဓိကဦးစားေပးေျဖရွင္းရမည့္ ပုစၧာသည္ စီးပြားေရးျဖစ္ေၾကာင္း 7Day News က ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သူမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ဆုိသည္။ ‘‘က်န္တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း မွာ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္လို႔ ျပည္သူလူထုက ပုိၿပီးေတာ့ က်ပ္ တည္းလာရင္ အဲဒါကုိ ေထာက္ျပ ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ပါတီေတြက စည္း႐ံုးေရးလုပ္သြားလိမ့္မယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးရဲ ထြန္းက သံုးသပ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဒီခ်ဳပ္ ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး က ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြား ေရးအေျခအေနကုိ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ျပေလ့ရိွသည္။ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခု ေလာက္စီးပြားေရးက်ပ္တည္းျခင္း မရိွဟု ယင္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူထုထံ သတင္းစကားပါးေလ့ ရိွသည္။

ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအ ေနသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ တုိးတက္မႈမရိွေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက လည္း ဝန္ခံထားသည္။ က်န္ရိွ သည့္ သက္တမ္းအတြင္း စီးပြား ေရးက်ဆင္းမႈကုိ ကုစားရန္ အေျဖ မရွာႏိုင္ပါက ဒီခ်ဳပ္သည္ လူထု ၾကားတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ ထိုးႏွက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရိွသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆဲြေဆာင္မႈရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးႏုိင္မွ သာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျပာင္း အလဲျဖစ္လာမည္ဟု ေလ့လာသူ မ်ားက သံုးသပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီဆန္ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ သည္။

‘‘ဘ႑ာေရးပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ကိစၥေတြ၊ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ ခ်က္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးနီစနစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ရကုိင္ရခက္တာ ေတြကုိ ၂၀၁၈ ထဲမွာ အဓိကထား ၿပီး လုပ္လုိက္ရင္ စီးပြားေရးက တက္သြားႏုိင္တာေပါ့’’ဟု ျမန္မာ့  ႏုိင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ ဦးေဇယ်ာသူက အႀကံျပဳသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနအလွည့္အေျပာင္းအ တြက္ လမ္းစကို ၂၀၁၈ တြင္ အစုိး ရက မည္သုိ႔ပံုေဖာ္မည္လဲ ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဟန္ခ်က္မညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုစာၦ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ဟု သတ္ မွတ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုယ္တိုင္ အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ၏အဖြင့္ႏွင့္အပိတ္တို႔ကို သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝုိင္း မ်ားျဖင့္ ထံုးမြမ္းေစခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ၂၀၁၇ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းေကာင္းမ်ား ခ်န္မထားရစ္ခဲ့ေပ။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ပါ ဝင္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္း စကားကလြဲလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးက အလွမ္းေဝးေနဆဲပင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ဒီ ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ ခ်က္ျပတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ ပါအဝင္ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မႈကတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားက ယင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဝဝါးေစ သည္။

ထို႔အျပင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြား သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္း စဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေန ေသးသည္။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ ဟန္ခ်က္ညီမွသာ ယင္းအေျခအ ေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ဟု ေလ့ လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘တစ္ဖက္ကလက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္၊ တစ္ဖက္က ႏွစ္သစ္ကူးဆု ေတာင္းပို႔ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အဆင္ မေျပႏိုင္ဘူး’’ ဟု ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ဦး ေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ ဖက္စလံုးႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က် ညႇိႏႈိင္းသင့္သည္ဟုလည္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

‘‘ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ဘယ္လို ညႇိႏႈိင္းယူမလဲဆိုတာ လုပ္ဖို႔လိုေန တယ္။ ဒါကို မညႇိႏႈိင္းဘူးဆိုရင္ ေတာ့ ၂၀၁၈ မွာလည္း အေရြ႕တစ္ ခုေပၚဖို႔က ခဲယဥ္းတယ္’’ ဟု ဦး ေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အ ဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက မိမိ၏ အ ယူအဆကို တရားေသဆုပ္ကိုင္ ေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သည္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာသည့္အ သြင္မေဆာင္ဘဲ မိမိအယူအဆက မွန္ကန္ေၾကာင္း ျငင္းခုံသည့္ အ သြင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအ ေျပာင္းအလဲအတြက္ အေရးပါ ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ နက္ကိုင္မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူသင့္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာ ၾကားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားကတစ္ဆင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္မွန္းထား ေသာ ဒီခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲကတိ ကဝတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ၂၀၁၈ အတြင္း လႈပ္ခတ္လာဖြယ္မရွိေခ်။

ဖိအားမ်ားေအာက္က ရခိုင္အေရး

ဆိုခဲ့ပါ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ အေပၚ ျပည္တြင္းဖိအားသက္ ေရာက္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံေရး အစဥ္တစိုက္ ေကာင္းမြန္ခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ျပင္းထန္သည့္ ဖိအားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို တစ္ၿပိဳင္ တည္း ခံစားရေစသည့္ ျပႆနာတစ္ခု ရွိေနေသးသည္။

၂၀၁၇ ကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ခဲ့ေသာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝိုင္းကေပးသည့္ ဖိအားအျပင္ ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳး သားေရး ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ေပးေသာ ဖိအားလည္း အစိုးရက ရင္ဆိုင္ေန ရသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ မူလေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ၂၀၁၈ တြင္လည္း အဓိကစိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စီး ပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစ ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးက အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ေရရွည္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ ၍ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြား ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ထိခိုက္ မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိလည္း သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနၿပီး ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သ ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာရန္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္၍မရ ေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးက႑ထိခိုက္မႈအ ျပင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ အလြန္အကြၽံဖိအား ေပးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္း ကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ တြင္းႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက သတိေပးထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈအျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ပါ ဆက္စပ္မႈရွိလာ ေသာ ရခိုင္အေရးအေပၚ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈကိုလည္း ၂၀၁၈ တြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ထိုသို႔ေသာ ကိစၥႀကီးမ်ားအ ျပင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ ဘက္၊ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အဂတိ လိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ စသည္တုိ႔အပါအ ဝင္ အျခားေသာက႑မ်ားစြာကုိ လည္း ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္မွတ္မရေသးေသာ အဆိုပါက႑အသီးသီးကို လက္ က်န္သက္တမ္းအတြင္း ေျဖရွင္း ႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားကေျပာသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်၍ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ပိုမုိခုိင္မာ ေတာင့္တင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

လက္ရိွအစိုးရအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္း ပံုတြင္ သက္ႀကီးပုိင္းပုဂၢိဳလ္ အမ်ားစုပါဝင္ေနျခင္းက အစုိးရအဖြဲ႕ ယႏၲရားလည္ပတ္မႈကုိ ေႏွးေကြး ေလးလံေစသည္ဟု ဦးေမာင္ ေမာင္စုိးက ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရိွအစိုးရအဖြဲ႕၌ ယခင္ဗ်ဴ႐ုိ ကရက္ႏွင့္ စစ္ဘက္အရာရိွ ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းက ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘အျပင္က ပညာရွင္ (သု႔ိမ ဟုတ္) NLD က လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ရိွတဲ့၊ အေတြ႕အႀကံဳရိွတဲ့ ပညာ တတ္လူငယ္ပုိင္းေတြကုိ ေရြးေစ ခ်င္တယ္’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုကုိ အနည္း ငယ္တိုးခ်ဲ႕ထားသည္။ ထို႔အျပင္ လတ္တေလာတြင္ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ သတင္းမ်ား လည္း ထြက္ေပၚေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ ရာ ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာပင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားပံုစံသစ္ကုိ ျမင္ ေတြ႕ရဖြယ္ရိွသည္။

‘‘အေျပာင္းအလဲမလုပ္ႏုိင္ ရင္ေတာ့ အခုလုိပဲ လံုးလည္ခ်ာ လည္လုိက္ေနမွာေပါ့’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းကမူ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ လည္း နားလည္ေၾကာင္းေျပာ သည္။ ထို႔အျပင္ အေျခအေနအရ လုိအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေဆာင္ရြက္မည္ဟု  ၎ကေျပာသည္။ ‘‘ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး။ ၂ ႏွစ္ဆိုတာ ငါးႏွစ္ျပည့္ဖို႔ သံုးႏွစ္ ေတာင္ က်န္ပါေသးတယ္’’ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။