မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းကပင္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ျခင္းမွအပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ ရပ္တန္႔ေနေၾကာင္း သံုး သပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ဩဂုတ္အတြင္းက ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္း ေစခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

၂၀၁၇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က လူငယ္မ်ားျဖင့္ စကား ဝိုင္းက်င္းပျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမ်ားကို ေန ျပည္ေတာ္၊ ပင္လံုႏွင့္ ဝမ္းတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေျမတိုင္ကန္ေက်းရြာတုိ႔ တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ကစ၍ ရွစ္လ အတြင္း ေလးႀကိမ္ဆက္တုိက္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းကာလမ်ားသည္ ျပည္သူ တုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္နီသန္းသည့္ ကာလဟုပင္ ဆုိႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အ ပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) အရ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ကရင္၊ ခ်င္းႏွင့္ ပအိုဝ္း ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွစ္အျဖစ္ ၫႊန္းဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ သည္ တာထြက္ေကာင္းခဲ့ ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ၂၀၁၇ ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ ရာ မူဝါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒေလးခ်က္၊ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားအၾကား ရရွိေသာ ထူးျခားသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ပင္ျဖစ္ သည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြ၊ စိတ္တက္ႂကြ စရာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွ အခုလို ရရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရရွိသည့္ ျပည္ ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အ စိတ္အပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ၊ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမတုိင္ မီ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ ျခင္း၊ ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈအပိုင္းႏွင့္ NCA မထိုးရ ေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က်န္ရွိေနျခင္း တုိ႔ကို ေထာက္ျပၾကသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအ စည္းအေဝးမတုိင္မီ NCA လက္ မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ကရင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ပအိုဝ္းအဖြဲ႕၊ ခ်င္းအဖြဲ႕ တုိ႔က အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီး ညီလာခံသို႔ သေဘာထား တင္ျပႏိုင္ေသာ္ လည္း ရွမ္းအဖြဲ႕ (RCSS)ႏွင့္ ရခုိင္ အဖြဲ႕ (ALP)တုိ႔သည္ က်င္းပႏိုင္ ျခင္းမရွိေပ။

ဤအခ်က္က NCA အရေဆာင္ရြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အက်ပ္အ တည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္း အက်ပ္အတည္းႏွင့္အတူ ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား လအတန္ၾကာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား တန္႔သြားခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ဖက္တြင္ လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရး ႀကိဳးစားခဲ့ရာ တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ ရပ္တည္ခ်က္အ ေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ပိုမိုအ ခက္ႀကံဳခဲ့ရသည္။

NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ ထိုးေရး အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနသည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ ေသာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (SSPP) တို႔သည္ ဇြန္လအတြင္း UNFC မွ ႏုတ္ထြက္၍ ‘ဝ’လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္မႈေအာက္ ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

UWSA  ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ဟူ၍ စုဖြဲ႕ကာ NCA မထိုးဘဲ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစား ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕က လက္ ရွိ NCA သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလို လားသည့္ လိုလားခ်က္အတြက္ မျပည့္စံုဟုဆုိကာ NCA ကို ျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ေရးဆြဲထားသည့္ ေျမာက္ ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား ကို ေဖာ္ျပလာသည္။

အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ ဖြဲ႕၏ စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ မူဝါဒအေပၚ လက္ခံျခင္းမရွိ၍ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား NCAတြင္ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရး ညႇိႏိႈင္းမႈပင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္က NCA ကို ျပင္ဆင္ ရန္မရွိဟု တုံ႔ျပန္ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ သည့္ KIA, TNLA, AA ႏွင့္ MNDAA အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္အ ေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ပါဝင္လာေရး နည္းလမ္းတစ္ ခုအေနျဖင့္ အစိုးရက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကို ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးသို႔ အထူးဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္ UWSA မွ ဦးေက်ာက္ေကာ္အမ္း၊ KIO မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လတို႔ တ႐ုတ္အစိုးရၾကား ဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ကို ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ မိသားစုပံုစံ ဧည့္ခံခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမဟုတ္၍ မည္သည့္ ရလဒ္မွ ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိခဲ့ ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာသည္ဆုိ႐ံု လာၿပီး အိမ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

UNFC အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရး အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေန ေသာ္လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိ ယအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ တန္းတူရည္တူ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္မရေသးသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ဟု UNFC ဘက္က ဆုိသည္။ UNFC တြင္ မြန္အဖြဲ႕ (NMSP)၊ ကရင္နီအဖြဲ႕ (KNPP) အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕ရွိသည္။

အစိုးရႏွင့္ UNFC အၾကား NCA လက္မွတ္ထိုးေရး တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာသည္အထိ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲ ရွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္UNFC အဆုိျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ ေရးဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားအားလံုး ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္တုိင္ ေရေရရာရာသေဘာတူညီသည့္ အဆင့္ထိ မေရာက္ခဲ့ေပ။

ဤသို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ လက္ မွတ္ထိုးရန္ က်န္ေနသည့္တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ၁၁ ဖြဲ႕အနက္ မည္သည့္အဖြဲ႕မွ် NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ခဲ့ သည္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲဟာ ၿပီးျပည့္စံုၿပီလားေမးရင္ မျပည့္စံုေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသည္ ေမလ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအ ေဝးအၿပီး ကာလအတန္ၾကာ ရပ္ တန္႔ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အတြက္တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ သည္။

အစည္းအေဝးအၿပီး ႏိုဝင္ ဘာကစ၍ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM)တြင္ ကာလအတန္ၾကာ ညႇိႏိႈင္းမရျဖစ္ ေနသည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာကို သေဘာတူ ညီမႈရရွိခဲ့သည္။

RCSS က ေတာင္ႀကီး (သို႔မ ဟုတ္) ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလိုၿပီးတပ္မေတာ္က မိုင္းပန္၌က်င္းပရန္ သေဘာထားေပးထားသည့္ ရွမ္း လူမ်ိဳးအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾကားဝင္ညႇိ ႏိႈင္းေပးမႈျဖင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၀၁၇ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္အသက္ ဝင္လာေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။

၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ထူးျခားသည့္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ NCA လက္မွတ္ ထိုးရွစ္ဖြဲ႕မွ KNU ဥကၠ႒၊ RCSS ဥကၠ႒၊ NCA ထိုးေရး ညႇိႏိႈင္းေန သည့္ UNFC ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမည္ဆုိေသာ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္  ဖြဲ႕မွ KIO ဒုဥကၠ႒တုိ႔သည္ ဒီဇင္ ဘာ ၉ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ UNFC က NCA လက္မွတ္ထိုးေရး ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ထုတ္ျပန္အၿပီးတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခင္းအ က်င္းသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္နီ ျပန္သန္းလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္  ၂၀၁၇ ကုန္ခါနီးတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္အေနအထား ကို ေတြ႕လာရသည္။ UPDJC ႏွင့္JICM သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို တပ္ မေတာ္က ဟန္႔တားခဲ့သည္။

ရွမ္းလူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ဟန္႔တားခံရျခင္းႏွင့္ ခရစၥမတ္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ၊TNLA တုိ႔ၾကား တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ႐ႈျမင္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္’အျဖစ္ ၫႊန္းဆုိခဲ့ေသာ ‘၂၀၁၇’ သည္ နိမ့္ ျမင့္တက္က်ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၾကား မွ လိုက္ေလေဝးေလအေနအထား ပင္ရွိေသးေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။

Top News