မြန္ျပည္နယ္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္ ၁၉ ဦး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္ ၁၉ ဦးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဝင္း က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၄၇၀ ဦးကို  တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ထား သည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ေနရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္အထိ ၁၉ ဦး ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ ေျမျပင္ မွာ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေရြးခ်ယ္ ၿပီးတာ ၁၉ ရြာရွိတယ္။ က်န္တာ ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ဆဲပဲ။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ေရြးေနတယ္။ တခ်ဳိ႕က အဲဒီႀကီး ၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြကို သင္တန္း ေပးတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရပ္အေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိထိ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚ ေပါက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာက ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္ (သို႔ မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ သမၼတသက္ တမ္းအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၈၈ အရ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ကို သက္ဆုိင္ရာအစိုးရက ခန္႔ အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၉ အရ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာကသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ရပ္ ေက်းအုပ္စုမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ငါးဦးစီး ကနဦး ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ဆယ္အိမ္စု၊ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအတြင္း အမွန္တကယ္ ေနထုိင္သူမ်ားက မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

Top News