ရွားပါးစာရင္း၀င္ ငွက္မ်ားက်က္စားရာ နတ္မေတာင္သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မတက္ရန္ တားျမစ္

ရွားပါးစာရင္း၀င္ မ်က္ခုံးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ ငွက္မ်ားက်က္စားရာ နတ္မ ေတာင္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းလုိက္နာရ မည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း နတ္မေတာင္အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။


 နတ္မေတာင္(ေခၚႏူးစုမ္) သည္ မ်က္ခုံးျဖဴငွက္ျပာေျခာက္မ်ားႏွင့္ ရွားပါးသစ္ေတာငွက္မ်ား က်က္စားနယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ ယင္း ငွက္မ်ား က်က္စားရာနယ္ေျမကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ေတာင္ ေပၚသုိ႔ မည္သည့္ယာဥ္မွ်
တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံ သည့္အသိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား စုိက္ထူထားေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ နတ္မေတာင္အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္အတြင္းအမဲမလုိက္ ရန္၊ ငွက္မပစ္ရန္၊ အမႈိက္မပစ္ ရန္၊ သဘာ၀အပင္မ်ားမစုေဆာင္း ရန္၊ ညအိပ္စခန္းမခ်ရန္၊ မီးမေမႊး ရန္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားမခုတ္လွဲရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ေတာင္ထိပ္သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ကုိ ၂၀၁၆ ကတည္းက ပိတ္ပင္ထား ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းခရီးသြား မ်ားပုိမုိမ်ားျပားလာသျဖင့္ လာ ေရာက္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ဆုိင္း ဘုတ္မ်ား စိုက္ထူထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘မ်က္ခုံးျဖဴငွက္ျပာေျခာက္ က်က္စားရာေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ လည္းပါတယ္။ ေဒသခံေတြက ေတာင္ထိပ္ညစ္ပတ္လုိ႔ ကားေတြ ပိတ္သင့္ပါတယ္။ ေတာင္းဆုိတာ လည္း ပါတယ္။ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ၀န္ႀကီးကလည္း ျပည္သူေတြသိ ေအာင္ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ပါဆုိ တာနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလုပ္ ထားတာ’’ ဟု ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။

နတ္မေတာင္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ ရွားပါးစာရင္း၀င္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေဒသမ်ိဳးရင္းျဖစ္သည့္ မ်က္ခုံးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္ ျမန္မာငွက္တစ္ မ်ိဳးအပါအ၀င္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၃၄၅ မ်ိဳးေနထုိင္က်က္စားသည္။