ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ၁၇ သန္းေက်ာ္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရ

ေလထု ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ ကေလးငယ္ ၁၇ သန္းေက်ာ္မွ် ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ယူနီဆက္ဖ္က အဆိပ္အေတာက္ ပါဝင္ေသာ ေလထုကို ႐ွဴ႐ိႈက္ရသည့္အခါ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခုိက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာေစေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

အေ႐ွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရ ၁၂ သန္းေက်ာ္မွ် အဆိုပါ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရႏုိင္ၿပီး အေျခအေန အဆိုးဆံုး ေဒသဟု ယူနီဆက္ဖ္က သတ္မွတ္ထားသည္။ အေ႐ွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ရပ္ဝန္းတို႔တြင္ ေနာက္ထပ္ ကေလးငယ္ ၄ သန္းမွ် ေလထုညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ ခံေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

ယူနီဆက္ဖ္၏ အဆိုအရ ညစ္ညမ္းေလထုကို ႐ွဴ႐ိႈက္ရသည့္အခါ ကေလးမ်ား၏ ႏုနယ္ေသာ ဦးေႏွာက္တစ္႐ွဴးမ်ားကို ထိခုိက္ ယိုယြင္းေစၿပီး အစဉ္တစိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ႏႈတ္မႈ၊ လက္မႈ ထိုးထြင္းသိျမင္ႏုိင္စြမ္းမ်ား၊ မွတ္ဉာဏ္မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေစၿပီး ေက်ာင္းတက္သည့္ အရြယ္တြင္ အတန္းထဲ၌ ရမွတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းႏိုင္ျခင္း၊ အျခားေသာ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားထံ ဦးတည္သြားႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားပါ ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္၏ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ငယ္စဉ္ဘဝက ထိေတြ႕မိေသာ အဆိုပါ အေျခအေနသည္ တစ္ဘဝလံုးစာ သက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

လူေနဧရိယာမ်ားတြင္ ေလသန္႔စင္မႈ စနစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္၊ ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာသည့္အခါ ေလသန္႔စင္သည့္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား တပ္ဆင္ရန္၊ ေလထုညစ္ညမ္းေနေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ကေလးမ်ားကို တတ္နုိင္သမွ် ေခၚေဆာင္မသြားရန္ ယူနီဆက္ဖ္က အႀကံျပဳထားသည္။

Ref: AFP