အေထာက္အထားမရွိေသးသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူရန္ ေမာ္လဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုက္တြန္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စာရြက္စာ တမ္း သက္ေသအေထာက္အ ထား တစ္စံုတစ္ရာမွ် မရိွေသး ေသာ ႏုိင္ငံတြင္းေန အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားကို NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေမာ္လဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေမာ္ လဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)က ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ခ်က္ကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာက ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။


 NVC ကတ္သည္ ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (Iden-tity Card for National Verifi-cation)ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (၂)(ဂ)တြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူသည္ ယင္းသို႔စိစစ္ရန္ ထုတ္ေပးထားေသာ သက္ေသခံကတ္ျပား Indentity Card for National Verification (ေခၚ) NVC ကတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္အတြင္း ေနထုိင္လ်က္ရွိၾက ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္း ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ႏုိင္ငံေတာ္က နည္းလမ္း တက် ထုတ္ေပးထားေသာ သက္ ေသခံကတ္ျပား တစ္စံုတစ္ရာကို ကိုင္ေဆာင္ၾကရန္ တာဝန္ရွိၾက သျဖင့္ မည္သည့္သက္ေသခံ အ ေထာက္အထားကုိမွ် ကိုင္ေဆာင္ ျခင္းမရွိၾကေသးသူမ်ားႏွင့္ ယင္း တုိ႔မွ ေမြးဖြားလာၾကေသာ သား သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏုိင္ငံေတာ္၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ျပား (ေခၚ) NVC ကို ကိုင္ ေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈကို ခံယူၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတြင္း ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ရရွိသည့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္၊ ကတ္ျပားႏွင့္ စိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမ်ိဳးအစား အဆင့္ ဆင့္ကို ရွင္းျပထား၍ မည္သည့္ အေထာက္အထားစာရြက္မွ် ကိုင္ ေဆာင္ျခင္းမရွိေသးသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား Indentity Card for National Verification (ေခၚ) NVC ကို ကိုင္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

‘‘လိုအပ္လို႔ ထုတ္ျပန္တာ ပါ။ တခ်ိဳ႕ေတြက သူတုိ႔မွာ ဘာ ရွိလို႔ ရွိမွန္းမသိဘူး။ ဘာလုပ္ရ မွန္းမသိၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိၾကေအာင္ လိုအပ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေမာ္လ ဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟို) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုး (စာ ေရးဆရာ)က ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားကို ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရ မည့္ သက္ေသခံကတ္ျပား (NVC)ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ယာယီသက္ ေသခံလက္မွတ္ (ဝိႈက္ကတ္) သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ၂၀၁၅ ေမလ ၃၁ ရက္က စတင္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနသည္။

သို႔ေသာ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္ႏွံထားသူဦးေရ ေလးသိန္းခန္႔ရွိသည့္အနက္ NVC ကတ္ ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရသည္ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္ သက္ေသခံ ကတ္ျပား (NVC) ထုတ္ေပးေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စတင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။