တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အျမန္ဆံုးပူးတြဲေၾကညာရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အိတ္ဖြင့္ေပးစာပို႔

 တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အ စည္းအားလံုးက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပူးတြဲေၾကညာ ခ်က္ အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ေပးရန္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကို ထိေရာက္စြာအေထာက္အ ကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ ဘာ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၃ ခုမွ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကြန္ရက္ ၉၂ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအပါအဝင္ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၁၄၅ ဦးျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။


ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ဖိုရမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းဖိုရမ္မွ ရရွိလာေသာ ေဆြး ေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရန္ေက်ာ္က ရွင္းလင္းပြဲ၌ ရွင္းျပသည္။

အေၾကာင္းအရာသံုးခု၊ အ ခ်က္ ၂၈ ခ်က္ပါေသာ အဆုိပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ လူမ်ိဳးအ လိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းရင္းသားလ က္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ က်င္းပရမည္၊ ေဒသအလိုက္ ႏုိင္ ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အစိုးရက သာ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည္ဟူ ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပယ္ ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီ လာခံ၌ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းဖိုရမ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအ ပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမအျပင္ဘက္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား သို႔ သြားေရာက္လိုပါက စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝေလး စားလိုက္္နာရန္ ေတာင္းဆို ေၾကာင္း ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာ တြင္ ေရးသားထားသည္။

 ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္ရွိ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဒသခံအရပ္သားမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေစေရး အေလးထားေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို  အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ၂၁ ပင္လံုညီ လာခံအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုက္ ႐ိုက္ပါဝင္ခြင့္မေပးထားဘဲ အရပ္ဘက္ဖိုရမ္မွ ရရွိသည့္အခ်က္မ်ားကိုသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ(UPDJC)မွ တစ္ဆင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳထားသည္။