အၾကမ္းဖက္ဝါဒတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာကို အင္ဒုိနီးရွားကမ္းလွမ္း

 အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဝီရန္တိုက အၾကမ္းဖက္ဝါဒတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ဝီဒုိဒုိက အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အစြန္းေရာက္ဝါဒတို႔၏ အႏၲရာယ္ ကုိ ႀကိဳတင္၍ ေကာင္းစြာ ကုိင္ တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတုိက္ ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္သည္ကုိ ျမန္မာအရာရိွမ်ားႏွင့္ အေသး စိတ္ေဆြးေႏြးရန္ သမၼတ ဂ်ဳိကုိဝီဒုိဒုိက ဝန္ႀကီးဝီရန္တုိအား တုိက္႐ုိက္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရ သည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အစြန္း ေရာက္ဝါဒတို႔၏ အႏၲရာယ္သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ ေနရာတုိင္း ရိွေနေၾကာင္း ဝီရန္တုိက ေၾကညာ ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပသည္ဟု အင္ဒုိနီးရွားသတင္းဌာန ANT-ARA က ေဖာ္ျပသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတုိ႔ကုိ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အားေကာင္းေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖ ရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒုိနီးရွားက အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္ဝါဒတို႔ကုိ ပါဝါအေပ်ာ့ႏွင္ ပါ ဝါအမာအသံုးျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနကာ ပေပ်ာက္ေရး အစီ အစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ သည္။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ တားဆီးေရး မိမိတို႔ ၏ စူးစမ္းသိရိွႏုိင္မႈ (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း မစၥတာဝီရန္တုိက ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  မစၥတာဝီရန္တိုသည္ ျမန္မာအမ်ိဳး သားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္းတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံ ျခား၏ ကုိလုိနီျပဳမႈမ်ားကို ဆန္႔ က်င္ခဲ့သည့္ ကာလရွည္ ရာဇဝင္ ရိွသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အင္ ဒုိနီးရွားအတြက္  မိသားစုဝင္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတို႔သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ ဗဟုိက်မႈ တို႔ကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဆက္ လက္၍ ရင္းႏွီးစြာ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ဝီရန္တုိ၏ ေၾကညာ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အေျခအ ေန႐ႈပ္ေထြးမႈကုိ အင္ဒုိနီးရွားက နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အနီး ကပ္ေလ့လာေနသည္ဟု ဝီရန္တို က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတဂ်ဳိကိုဝီဒုိဒုိက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ ခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အေလး ထားကာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ထားသည္။

အင္ဒုိနီးရွားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တပ္မွဴးျဖစ္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳး သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံ ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ နယ္ နိမိတ္ဆုိင္ရာဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စစ္ ဘက္ဆုိင္ရာ၏ ပါဝင္မႈအခန္း က႑အေရးႀကီးပံုကုိ မိမိတုိ႔ ႏွစ္ ဖက္စလံုးက နားလည္ေၾကာင္း ဝီရန္တိုက ေျပာသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာ အစိုးရက အင္ဒုိနီးရွား၏အဆိုျပဳ မႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိၿပီး အစြန္းေရာက္ ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း သိရ သည္။အင္ဒုိနီးရွားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ကို စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ အျဖစ္ မွတ္ယူထားသျဖင့္ အစြန္း ေရာက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အ ေရးႀကီးပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ပိုမုိအေလးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ANTARA သတင္းဌာန က ေဖာ္ျပသည္။

—Ref:ANTARA

More in Regional Section