မင္းဘူး မန္းေရနံေျမတြင္းေဟာင္းမွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ပန္းထြက္

 မင္းဘူးမန္းေရနံေျမ၊ ေရ နံတြင္းေဟာင္း တြင္းအမွတ္(၂၅)မွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ပန္းထြက္ခဲ့ ေၾကာင္း မန္းေရနံေျမ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရဲႏုိင္က ေျပာၾကား သည္။

အဆုိပါ ေရနံတြင္းေဟာင္း သည္ ၁၉၇၃ က တူးခဲ့၍ အနက္ ေပ ၄,၆၀၀ ရွိၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ေရနံမထြက္ေတာ့ဘဲ ေရမ်ားသာ ထြက္လာသျဖင့္ ပိတ္ထားေသာ္ လည္း ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္မွ ၉ နာရီခြဲအထိ ေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပန္း ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္ကေျပာ သည္။


ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မ်ားသည္ အျမင့္ ၂၅ ေပခန္႔အထိ ပန္းထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

 ‘‘ေရနံတြင္းေဟာင္းထဲကို စိမ့္ဝင္ေနတဲ့ ေရနံရွိတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ မန္းေရနံေျမက ေရနံရဲ႕ သဘာဝအရ ေရနံက ဖေယာင္း မ်ားတယ္။ ဖေယာင္းက တြင္းထဲ မွာခဲၿပီး အေတာင့္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ပိတ္ ေနတယ္။ ေအာက္က ဂက္စ္ ဓာတ္ေငြ႕က ဖိအားနဲ႔ ကန္တြန္း လိုက္ေတာ့ ေရနံက အေပၚကို ထြက္လာတာေပါ့’’ဟု ဦးရဲႏုိင္က ဆုိသည္။

မူလက ေရနံမထြက္ေတာ့ ဘဲ ေရမ်ားသာ ထြက္ခဲ့၍ ပိတ္ ထားသည့္ တြင္းေဟာင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ယခုအခါ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ တုိင္းတာစစ္ ေဆးမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

အဆုိပါ ေရနံတြင္းေဟာင္း မွ ေရနံမ်ား ပန္းထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဦးတင္ေသာင္း ပိုင္ဆုိင္သည့္ ယာေျမအတြင္း ေရနံစိမ့္ဝင္မႈေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ဦးတင္ ေသာင္းကေျပာသည္။

အဆုိပါ ေရနံပန္းထြက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထိ ခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေျမအစားထိုး ျပန္လည္ ဖို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲႏိုင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေရနံတြင္းတူးျခင္း ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာသည့္ ယာေျမမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာက ၂၀၁၅ တြင္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ယာ ေျမမ်ား အေမြဆိုင္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိ၍ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပန္လည္စိစစ္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပး အပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေရနံတြင္းအတြက္ လယ္ ယာေျမေလ်ာ္ေၾကးဆိုတာလည္း ခုထိ မရေသးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေရနံတြင္းတူးရင္ ေရဆုိးထုတ္ ကန္ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေရ ဆုိးကန္ တူးတာအတြက္လည္း ဘာမွမရခဲ့ပါဘူး။ အခု ေရနံပန္းထြက္တာမွာ သီးႏွံေတြ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးလုိ႔ရေအာင္ ေရနံစိမ့္ဝင္တဲ့ ေျမေနရာေတြကို အစားထိုးျပဳျပင္ေပးမယ္လို႔ မန္ေနဂ်ာႀကီးကေတာ့ ေျပာသြားပါတယ္’’ဟု ဦးတင္ေသာင္းကဆုိသည္။