အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ AIDS ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေျချမင့္မား

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ HIV ေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးမႈခံယူႏိုင္ေျခ ပို နည္းၿပီး ART ေဆး အသံုးျပဳမႈ ပိုနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားထက္ပို၍ AIDS ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးႏိုင္ ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း ကုလသမဂၢ AIDS အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသား မ်ား၏  ထက္ဝက္ေအာက္သာ ကုသမႈခံယူေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း ကမၻာ့ AIDS ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ UNAIDS က ေဖာ္ျပထားသည္။


အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပို၍ကုသမႈခံယူျခင္း စတင္ခ်ိန္ ပိုေနာက္က်ၿပီး ကုသမႈအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ား မလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာကဆိုသည္။

၂၀၁၆ အတြင္း ကမၻာေပၚတြင္ လူေပါင္း ၃၆ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ သည္ HIV ေရာဂါျဖင့္္ ေနထိုင္ေနၿပီး  ၂၁ သန္းေအာက္သာ ကာကြယ္ ေဆး အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေၾကာင္း UNAIDS ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရ သည္။ AIDS (သို႔မဟုတ္) ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ကေသဆံုးသူ တစ္သန္းရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ကူးစက္သူ ၁ ဒသမ ၈ သန္းရွိသည္။

ဆာဟာရတစ္ပိုင္း အာဖရိကတြင္ HIV ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား သည္ အမ်ိဳးသမီးထက္ ၎တို႔၏ HIV အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ေျခ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္းပါးသည္။ ယင္းေဒသတြင္ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ရွိႏိုင္ ေသာ သက္ႀကီးပိုင္း အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား တစ္ညတာလိင္ကိစၥအ တြက္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈလည္း နည္းပါးသည္။

လိင္တူစံုမက္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဖိုမဆက္ဆံျခင္းသာ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ HIV ကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခ ၂၄ ဆ ပိုျမင့္မားသည္။

မကၠဆီကိုႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း တစ္ဒါ ဇင္ေက်ာ္တြင္ လိင္တူစံုမက္သည့္ အမ်ိဳးသား ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ AIDS ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း သိ ရသည္။                                                     

—Ref: AFP