အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးမည္

တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ားရွိေနသည့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ၏ ေရအရည္အေသြးကို စစ္ေဆး မည္ဟု ေရေဝေရလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာတိုး တိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ဘက္စံုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေရသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ ကိုင္ျခင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္မ်ားမွ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ကန္မ်ားကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ အင္း ေလးကန္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္၍ ေရ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း၊ ေရ သယံဇာတအေျခအေန ပံုမွန္စစ္ ေဆးမႈေနရာ တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္း အေနျဖင့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္၏ ေရအရည္အေသြးကိုပါ စစ္ေဆး မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးကန္  ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ႏုန္းက်ျခင္းႏွင့္ ေရထုညစ္ ညမ္းျခင္းျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ လ်က္ရွိရာ ေရထု၌ မာက်ဴရီဓာတ္ ပါဝင္မႈႏႈန္း မည္မွ်ရွိသည္ကို စစ္ ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘mining ေတြ႕ရွိေတာ့ မာ က်ဴရီပါဝင္မႈကို စမ္းသပ္ေနတာ ေပါ့။ စီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့တဲ့ ေနာ္ေဝးအဖြဲ႕ကလည္း ဒါအေရး ႀကီးတယ္ဆိုတာနဲ႔ လုပ္တာ’’ဟု ေဒါက္တာတိုးတုိးေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးကန္၏ ေရ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈကို ေနာ္ ေဝးႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ေပးပို႔ ထားၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ရလဒ္ မ်ား ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ဘက္စံုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေရသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ ကိုင္ျခင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ အင္းေလးကန္၏ ေရအရည္ အေသြးကို စစ္ေဆးစဥ္က ေရထု ညစ္ညမ္းေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတ္မ်ားေတြ႕ရွိ ျခင္းမရွိဘဲ ပဲခူးျမစ္ဝွမ္းတြင္ ျမစ္ ေအာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေရထုသည္ အလြန္အမင္း ညစ္ႏြမ္းေနၿပီး ေဂဟစနစ္ ထိခိုက္မႈရွိ၊ မရွိ ဆက္ လက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ဘက္စံုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေရသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ ကိုင္ျခင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ အထိေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ သည္။

 

Top News