ေဒသခံမ်ားကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းၿပီးမွ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ဟု ဆို

 ေဒသခံျပည္သူလူ ထုကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက ထုတ္ ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

 ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေန သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသား ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ကို အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးအ သင္းက ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကို အေလးထားသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ကိုထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘စီမံကိန္းလုပ္လာရင္ ျမစ္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္လုပ္္ေနတဲ့ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြကို အဓိကေထာက္ျပၿပီးေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ တို႔၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာပိုင္ ဆိုင္မႈ ဓေလ့စ႐ိုက္တို႔ကို အသိ အမွတ္မျပဳတာမ်ဳိးတို႔ကို အဓိက ထားၿပီး အစီရင္ခံစာေရးထားပါ တယ္’’ ဟု ကိုထြန္းၾကည္က ဆို သည္။

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုေလာက္သည့္ ဥပေဒ မရွိေသးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထား၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးျပဳမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ အစိုးရပိုင္ CITIC ကုမၸဏီအုပ္စုကအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရထား သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ယခင္ အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုးခါနီး တြင္ အလ်င္အျမန္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စီမံ ကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ထံမွ အစိုးရ က ေခ်းယူရမည့္ေငြသည္ အတိုး ႏႈန္းမ်ားသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက စိုး ရိမ္ေနေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ CITIC ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စက္ မႈဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံ ကိန္းႏွစ္ခုကို ကန္ေဒၚလာ ကိုးဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေျမဧက ၄,၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။