ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဦး၀င္းျမင့္သတိေပး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရ သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က သတိေပးသည္။


‘‘၀န္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္ေျဖတဲ့အခါမွာ မူ၀ါဒ ေတြ၊ သေဘာထားေတြ ေယဘု ယ်ၿခံဳငုံၿပီးေတာ့ အေပၚယံရွပ္ၿပီး ေတာ့ ေျဖမွာထက္မူ၀ါဒေတြ၊စိစစ္ ရမယ့္အခ်က္ေတြအေပၚမွာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ဒီ ကိစၥေတြေဆြးေႏြးေနတာ ဘယ္ ႏွရာခုိင္ႏႈန္းျပန္ေပးၿပီးလုိ႔၊ ဘယ္ ႏွရာခုိင္ႏႈန္းစြန္႔လႊတ္ၿပီးလုိ႔၊ ဘယ္ ႏွရာခုိင္ႏႈန္းစိစစ္ၿပီးၿပီလဲ တိတိက် က်ေျဖဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ၎ ကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ‘‘လယ္ယာ ေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးကုိယ္စား လွယ္မ်ားအေနနဲ႔ေအာက္ေျခမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိေတြ႕ၿပီး အေျခအေနမွန္ကုိ ေျပာေနတာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အာေပါက္ေတာ့မယ္။ ၀န္ႀကီး ဌာနက သေဘာေပါက္ဖုိ႔ေတာ့ လုိေနၿပီ’’ ဟု ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာ သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကနီမဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က သစ္ေတာႀကိဳး ၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း မ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမလက္၀ါးႀကီး အုပ္ရယူထားမႈ၌ ကာလအတန္ ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ မူလ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ထား သူမ်ားအၾကား ေျမယာအျငင္းပြား မႈမ်ားကုိ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခား ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္ လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေပးပါရန္ ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္း ေၾကာင္းအဆုိကုိ ကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္ က သက္ဆုိင္ရာလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ မ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ သည္ မူႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔အား ေပး အပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ ေဆးေပးေနသျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိရွင္က မွတ္ တမ္းတင္ရန္ထက္ လႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေတာင္းဆုိ၍ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေပးပုိ႔ထား ရဲ႕သားနဲ႔ ဒီမူ၀ါဒေတြ မရွင္းလင္း မျပတ္သားေအာင္ ပုံပ်က္ပန္း ပ်က္ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ခ်မွတ္တာ မ်ိဳးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မခံ ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၀န္ႀကီးဌာနက လုိက္နာရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မျပတ္သား မရွင္းလင္းေတြ ျဖစ္တဲ့အခါက် ေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြေဆြး ေႏြးသလုိ ေအာက္ေျခမွာ လယ္ သမားေတြ အသိမ္းလည္းခံရ ေသး၊ တရားစြဲခံရေသး၊ ေထာင္ လည္းက်ခံရေသးတယ္’’ ဟု ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေျပာၾကား သည္။

ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာကုိ လႊတ္ေတာ္က မွတ္ တမ္းတင္ထားကာ မ်က္ျခည္ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ေတာင္သူႀကီးေတြအေနနဲ႔ ကာလရွည္ၾကာစြာလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾက တယ္။ တခ်ိဳ႕က ပုိင္ဆိုင္မႈအ ေထာက္အထားမရွိၾကပါဘူး။ ပုိင္ ဆိုင္မႈအေထာက္အထားရွိေပ မယ့္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လက္၀ါးႀကီး မတရားသိမ္းပိုက္ သြားၾကလုိ႔ အခုလုိျပႆနာေတြ ျဖစ္ၾကတာပါ’’ ဟု မုိင္းတုံမဲဆႏၵ နယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာလုိ အပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ေျခအထိ ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဉာဏ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

‘‘လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ လုပ္ ပုိင္ခြင့္ရွိသူရဲဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္တို႔ ပူး ေပါင္းအသုံးခ်ၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္ သတ္ေျမယာသိမ္းမႈျဖစ္တာ အား လုံးအသိပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိကိစၥ မ်ိဳးကုိ လယ္ျပန္စစ္က စစ္ေဆး ႏုိင္ဖု႔ိ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွာ ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပထားတာ မေတြ႕ရွိရပါဘူး’’ ဟု ေရႊက်င္ မဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ဦး ေစာသေလးေစာက ေျပာသည္။