အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေဘာ္တဲယာ၏ အဆိုအမိန္႔ကို ႏွလုံးသြင္းပါ

‘‘ခင္ဗ်ားေျပာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမတူ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေျပာပုိင္ခြင့္အတြက္ ကၽြန္ ေတာ္ေသသည္အထိ ကာကြယ္သြားပါမယ္’’

ကမ႓ာေက်ာ္ ျပင္သစ္စာေရးဆရာ၊သမုိင္းပညာရွင္၊ ေတြးေခၚပညာရွင္ ေဘာ္တဲယာ၏ ထင္ရွားလွသည့္အဆုိအမိန္႔မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာေရးဆုိခြင့္ မည္မွ်အေရးႀကီးၿပီး တန္ဖုိးထားသည္ကုိ ထင္ရွားေစေသာေျပာစကားလည္း ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုနီးပါးၾကာ အာဏာရွင္အစုိးရအဆက္ဆက္အ ေမွာင္ေခတ္တြင္မူ လူတစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေဝဖန္ခြင့္၊သေဘာထားဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္တုိ႔မွာလည္း ခ်ိပ္ပိတ္ခတ္ခံခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကုိ လြတ္ လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မွာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္အေျခ ခံအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာေႏြဦးဟုႏုိင္ငံတကာက တင္စားခဲ့ၾကေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္၂၀၁၁ အလြန္ကာလမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ႏုိင္ငံတကာက ပုိမုိစိတ္ဝင္စား လာေစေသာ  ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒမွာ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားက လူထုၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကုိပင္ သည္းမခံဘဲ ရက္ရက္စက္စက္ၿဖဳိခြဲေလ့ ရွိေသာ ႏုိင္ငံတြင္ လူငါးဦးထက္ပုိစုေဝးသည္ႏွင့္ဖမ္းဆီးႏုိင္ေသာ အမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာႏုိင္ငံတြင္  ထူးျခားလွေသာ အေျပာင္း အလဲတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္အဆုိပါ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒတြင္လည္း ဆႏၵျပခြင့္ေတာင္းဆုိမႈ မ်ားကုိ ခြင့္မျပဳဘဲေနႏုိင္သလုိ စီတန္းလွည္လည္ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ဥပေဒ ႏွင့္မညီဟုဆိုကာ အမႈဖြင့္ပါကတစ္ေနရာတည္းသာမက ျဖတ္သန္း သြားရာ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းကအမႈဖြင့္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပင္းထန္လြန္ျခင္း စေသာအားနည္းခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္ ဥပေဒကုိအႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ထုိထဲတြင္မွ ယခင္က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲမွစတင္ခဲ့ ၿပီး ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္  ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ ဥပေဒ ၏အမည္ကုိပင္အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ၍ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ’ ကုိ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္ မလိုဘဲ ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္အသိေပး႐ုံျဖင့္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရခဲ့သလုိ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္၍ တရားစြဲဆုိခံရပါကလည္း ဆက္စပ္မႈႏွင့္အားလုံးကတရားမစြဲဆုိႏုိင္ေတာ့ဘဲစတင္ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ကသာတရားစြဲဆုိႏုိင္ေတာ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ကာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ျပႆနာ မ်ားစြာ မရွိေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ  ထားခံရသည့္ ျပည္သူ႔အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိကၿမိဳ႕ ႀကီးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕တြင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပခြင့္မျပဳရန္ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ကုိယ္စား ရန္ကုန္တိုင္းနယ္လုံ၀န္ ႀကီးကလက္မွတ္ထုိး၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္စြဲျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္တံတား၊ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ဗုိလ္တ ေထာင္၊ ဗဟန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂုံ၊ အလုံ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ႏွင့္ ပုဇြန္ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္ လည္ခြင့္မျပဳရန္ ေဒသႏၲရအမိန္႔ျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ သူမ်ား ခရီးသြားလာမႈအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ စိတ္ၿငိဳျငင္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ရွိေစျခင္း၊ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သျဖင့္ ခြင့္မျပဳဘဲ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိဟစ္တုိင္ကြင္းတြင္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ ထားေစရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏အဓိက အစီအစဥ္မွာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ျဖစ္၍ အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိလွပါ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ အထက္တြင္ဆုိခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းခြင့္မျပဳဟုဆုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သြားလာမႈမ်ားသည့္က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခ်န္ထားခဲ့သည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။ အဆုိးဆုံးအခ်က္မွာ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ျပည္သူ႕အစုိးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္၍ လုံး၀မျဖစ္သင့္ေပ။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ထုိသုိ႔တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းလူမႈေရး ၀န္ႀကီးဦးႏုိင္ငံလင္းက 7Day Daily သတင္းစာသုိ႔ ေျဖၾကားလုိက္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ ဦးခ်င္းစီ၏ရပိုင္ခြင့္၊ ဒီမုိကေရစီ၏အေျခခံတန္ဖုိးမ်ားကုိ အေလးထား၍ ယခုနည္းလမ္းကုိမေရြးဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားကုိ ျပည္သူႏွင့္အတူ ရပ္တည္၍ အတိုက္အခံလုပ္ကာအာဏာရရွိခဲ့ေသာအစုိးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးခ်င္း၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အာဏာရွင္မဆန္ဘဲဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုပါသည္။ ေဘာ္တဲယာ၏  အထက္ပါအဆိုအမိန္႔ကို အၿမဲႏွလုံးသြင္းရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။