ဓာတ္အားလုိင္းမ်ားျပဳျပင္မည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းၿမိဳ႕နယ္ကုိးခုတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္မည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈေလ်ာ့ နည္းေရးႏွင့္ ဗုိ႔အားအျပည့္ရေရး ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား ျပဳျပင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုိးခု တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၀ ရက္ အထိ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေၾကညာ သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ ည ၁၂ နာရီအထိ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေၾကညာထား သည္။


လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ သုံးခြ၊ ခရမ္း၊ ေျမာက္ဒဂုံ၊ အေရွ႕ဒဂုံႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါဝင္သည္။

 ယင္းၿမိဳ႕နယ္ကုိးခု၌ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ အထက္ပါ ေလး ရက္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ယာယီျပတ္ေတာက္မည္ဟု ေၾကညာ ထားသည္။

၃၀ ေကဗီ သီလ၀ါဓာတ္အားခြဲ႐ုံကုိ ၂၃၀ ေကဗီ ကမာနက္-သန္လ်င္ ဓာတ္အားလုိင္းမွ တစ္ဆင့္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၂၃၀ ေကဗီ သန္လ်င္ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံ၏ Gantry ႏွင့္ တာ၀ါတိုင္အမွတ္(၉)ၾကား ႀကိဳးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဓာတ္အားပိတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

 အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ့ နည္းေရးႏွင့္ ဗုိ႔အားျပည့္၀စြာရရွိ ေရး မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရး ရွင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ‘‘ႀကိဳ တင္ အေၾကာင္းၾကားထားေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ျပင္ဆင္ထားလုိ႔ ရတာေပါ့။ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းဖုိ႔ လုပ္တာဆုိေတာ့ သည္းခံရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေၾကညာ ထားတဲ့ရက္ မတိုင္ခင္ကတည္း က ခဏခဏျပတ္ေနတာလည္းရွိ တယ္’’ဟု ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ေန ကုိေကာင္းျမတ္က ေျပာၾကား သည္။

 ထိုသုိ႔ ယာယီဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ လူမႈေရး အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ႏုိင္မႈ အေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါ ရန္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေတာင္း ပန္ထားသည္။