ေတာင္ကိုရီးယားက ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔ သစ္သီး ၃၇ တန္ တင္ပုိ႔မည္

 ေတာင္ကိုရီးယားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတြင္း ထိေရာက္ေသာျဖန္႔ျဖဴး ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ထူေထာင္ ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏အလားအလာကုိ အကဲျဖတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သစ္ သီး ၃၇ တန္ခန္႔ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပုိ႔မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားစုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား အစားအ စာလက္ကားႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ေရး ေဂ်ေယာင္ဘက္ေကာ္ပိုေရးရွင္း က ပန္းသီး ခုနစ္တန္ႏွင့္ သစ္ေတာ္ သီး ရွစ္တန္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ တြင္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းေကာ္ပုိေရး ရွင္းက ပ်ားလိေမၼာ္ႏွင့္ တည္သီး ၁၇ တန္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ တြင္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔ကာ စေတာ္ဘယ္ရီသီး ငါးတန္ကို ဒီဇင္ဘာလဆန္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္အတြင္း ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြရန္ ယင္းေစ်းကြက္တြင္ သစ္သီးေရာင္းခ်မည့္ ေတာင္ကို ရီးယားကုမၸဏီမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ကို ကူညီပံ့ပိုးမည္ဟု ေတာင္ကိုရီး ယား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ေက်းလက္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

ျပည္ပက တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာအ စုိးရက တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ား မေဆာင္ရြက္မီ ယင္းေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ားကုိ အစိုးရက ကူညီေပးမည္ဟု ယင္း၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိ ေဂ်ာင္ဆူယြန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုရီးယား တီဗီအစီအစဥ္မ်ားအား လူငယ္ ထုက အႀကိဳက္မ်ားမႈ သိသိသာသာ ပိုလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ေစ်းကြက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာမည့္ အလားအလာႀကီးမားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လူဦးေရသန္း ၆၀ ခန္႔ရွိ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ားကစိတ္၀င္စားေသာ္ လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တုိက္႐ုိက္ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ သစ္သီး မ်ားအတြက္ ၀ယ္လိုအား နည္း ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ေရး အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား စုိက္ပ်ဳိး ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာေစ်း ကြက္အတြင္း ထိေရာက္ေသာျဖန္႔ ျဖဴးေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွာေဖြ ကာ ယင္းေစ်းကြက္အတြင္း ႀကီးႀကီးမားမား ၀ယ္ယူမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေျပာသည္။

အစားအစာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈကို တားဆီး ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား လာ မည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ရန္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကား ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ယခုသစ္သီး တင္ပုိ႔မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕ (WTO)က သတ္မွတ္ထားေသာ အစားအ စာေဘးကင္းေရးအျပင္ တိရစၧာန္ ႏွင့္ အပင္က်န္းမာေရးစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ႏွစ္ ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီမႈ ရယူ၍သတ္ မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ေလာေလာ ဆယ္တြင္ အထူးထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ား မရွိဘဲ သစ္သီးမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္ သြယ္ေရး သေဘာတူထားသည့္ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အ စားအစာ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း  စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ကန္ေဒၚ လာ ၁၉ သန္းဖုိး တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ကန္ ေဒၚလာ ၂၃၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ သစ္ သီးမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ား တင္ ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား စုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာ သည္။

-Yonhap