ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ မူဂါဘီကို စစ္တပ္က ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထား

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီးေနာက္ သမၼတ ေရာဘတ္ မူဂါဘီကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇင္ဘာေဘြ ျပႆနာကို အနီးကပ္ စံုစမ္းေနသည့္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ယာေကာ့ဘ္ ဇူးမားက မူဂါဘီသည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ခံထားရေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္သည္ ဟာရာရီတြင္ စတင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး အစိုးရ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္တပ္က ၎တို႔သည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္းရွိ ရာဇဝတ္သားမ်ားကို ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားရန္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတ မူဂါဘီ၏ မိသားစု ေဘးရန္ကင္းကင္း ရွိေနေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူျခင္း မဟုတ္ဟု ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားက အာဏာသိမ္းမႈဆန္သည့္ အရိပ္အေငြ႕မ်ား စတင္ ေတြ႕ျမင္လာရၿပီ ျဖစ္သည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ မူဂါဘီ၏ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ယခုလို ျပည္တြင္းေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားထံ ဦးတည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

မူဂါဘီသည္ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၎၏ အ႐ိုက္အရာအတြက္ သမၼတကေတာ္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ အမ္မာဆန္ နန္ဂါဝါတုိ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ မူဂါဘီက နန္ဂါဝါကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလုိက္သည့္ေနာက္ အေျခအေနမ်ား တင္းမာလာသည္။ နန္ဂါဝါသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိသူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

စစ္တပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇင္ဘာေဘြ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးကို ဖမ္းဆီးထားၿပီဟုလည္း ယံုၾကည္ရသည္။ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ႐ံုးက “သမၼတ ဇူးမားဟာ ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ မူဂါဘီနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ မူဂါဘီဟာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေပမယ့္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ပါတယ္”ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ုပ္ႀကီး ကြန္စတန္တီႏို ခ်ီဝမ္ဂါက ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ အာဏာသိမ္းမႈ မဟုတ္ဟု တြင္တြင္ျငင္းဆိုထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ အာဏာရ ပါတီအတြင္းမွ ရာဇဝတ္သားမ်ားကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းရန္သာ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေၾကညာထားသည္။

Ref: AFP