အစိုးရ၏တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာမည့္အဖြဲ႕ထားရွိရန္အဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

 ႏိုင္ငံေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီေစေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအလဟႆ မျဖစ္ေစေရး လြတ္လပ္သည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း (Third Party)ထားရွိ၍ စိစစ္ေပးရန္ အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ အတည္ျပဳသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက ကိုယ္တိုင္ဘတ္ဂ်က္ေရး ဆြဲျခင္း၊ ကိုယ္တုိင္စိစစ္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္အရည္အေသြးစစ္ေဆး ျခင္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာ  လပတ္လံုး စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီ သည့္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ မ်ား အေဟာသိကံျဖစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ယဥ္မင္းလိႈင္က အဆိုစတင္တင္ သြင္းစဥ္က ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါအဆိုကို ပါဝင္ ေဆြးေႏြးသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးစလံုးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက အဆိုကို အတည္ျပဳရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘ယေန႔ေခတ္စနစ္၊ အခ်ိန္ အခါအရ အင္မတန္မွ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္တဲ့ အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မွန္ကန္တဲ့စနစ္ မျဖစ္မွာကိုဘဲ စိုးရိမ္မိပါတယ္’’ဟု သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္႔စင္က အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

တတိယ  အဖြဲ႕အစည္း (Third Party)တြင္ ပါဝင္မည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေရးပိုင္ရွင္မ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ေန သူမ်ားျဖစ္ပါက မိမိအလုပ္ကို မိမိ ျပန္လည္စစ္ေဆးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က သံုးသပ္သည္။

ထုိသို႔ျဖစ္ပါက အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္သူအခ်င္းခ်င္းအၾကား လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္သည့္စနစ္ထပ္ မံေပၚေပါက္လာႏုိင္ကာ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြပိုမုိကုန္က်၍ ျပည္သူ လူထုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ လာႏုိင္မည္ကို သတိျပဳသင့္ ေၾကာင္း ဦးစိုင္းသန္႔စင္က အႀကံ ျပဳေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါအဆိုကို ပါဝင္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၅ ဦးအနက္ ၁၄ ဦးသည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ျဖစ္ၿပီး ဦးစိုင္းသန္႔စင္မွာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ျဖစ္သည္။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ ကိုယ္ စားလွယ္အမ်ားစုက ႏုိင္ငံေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ တတိယအဖြဲ႕အ စည္း (Third Party) သည္ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ သို႔မွသာ မွန္ကန္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားရရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ တက္လာခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို Third Party စနစ္ျဖင့္ စတင္က်င့္ သံုးခဲ့သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဒု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိက်သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားမရွိသည့္အျပင္ ေျမပင္ပကတိအေနအထားတြင္ ထိေရာက္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မေတြ႕ရွိေသး ေၾကာင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာ သေလးေစာက ေျပာသည္။

‘‘ဒီ Third Party အဖြဲ႕အ စည္းကို ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းမွာလဲ၊ စစ္ေဆးမႈကို ဘယ္လိုျပဳလုပ္မွာ လဲ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိမွာလဲ။ ဘယ္ ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ထိန္းေက်ာင္းပိုင္ခြင့္ေပးမွာလဲ။ စတာေတြကို တိတိက်က်ျဖစ္ဖို႔အ တြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒ မျပ႒ာန္းႏိုင္မီ ကာလမွာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထား ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။  ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိ ယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပန္ လည္မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားရာ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထားအေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္၏အဆိုသည္ ဝန္ႀကီးဌာနက လက္ရွိအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္ မူဝါဒကို တြန္းအားေပးရာ ေရာက္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးရန္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတြက္ အဆိုတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရက မျဖစ္ မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။