မဟာဘဲြ႕သင္တန္း စာေမးပဲြက်႐ႈံးသူမ်ား က်႐ႈံးသည့္ဘာသာရပ္ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ရမည္

ယခင္က စာေမးပဲြက်လွ်င္ သင္တန္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိဟုဆုိ

၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားရွိ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပဲြက်႐ႈံး ပါက က်႐ႈံးသည့္ဘာသာရပ္ကို ျပန္လည္ေျဖဆို ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေအာင္ျမင္ေသာ ဘာ သာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆုိရန္မလိုေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ယခင္က ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠ သိုလ္မ်ားရွိ မဟာဘဲြ႕သင္တန္း သားမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပဲြတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုက်႐ႈံးပါက ျပန္ လည္ေျဖဆုိခြင့္မရွိဘဲ သင္တန္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ပါ မရွိေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္တကၠ သိုလ္ ႐ူပေဗဒဌာနမွ လက္ ေထာက္ကထိက ဦးေက်ာ္ကိုလတ္က ဆုိသည္။

မဟာဘဲြ႕သင္တန္း(ပထမ ႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္) တြင္ က်႐ႈံး ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား  အေနျဖင့္ စာေမးပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Module မ်ား ကို ေျဖဆုိရန္မလိုဘဲ က်႐ႈံးသည့္ Module ကိုသာ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္သည့္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္၌ မွတ္ပုံတင္၍ သက္ဆုိင္ရာႏွစ္ ၀က္၌ ဆက္လက္တက္ေရာက္ ၿပီး စာေမးပဲြေျဖဆိုေစရန္ အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားထား သည္။ ‘‘မဟာတန္းေတြကို က်တဲ့ ဘာသာျပန္ေျဖခြင့္ျပဳဖုိ႔ ပါခ်ဳပ္ ေတြရဲ႕ Board of Study ဆုံးျဖတ္ ခ်က္အရ ဆရာတို႔က ေက်ာင္း ေတြအားလုံး တစ္ေျပးညီျဖစ္ ေအာင္ စာထုတ္ေပးတာပါ။ အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ခ်တဲ့မူ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သင္ၾကားေရး ပိုင္းကို ဆရာတို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားတယ္။ ဒါကသက္ဆုိင္ ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ သင္ ၾကားေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ပါ’’ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္း က ေျပာသည္။

မူ၀ါဒအသစ္အရ မဟာဘဲြ႕ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ မဟာ ဘဲြ႕သင္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ စာေမးပဲြက်႐ႈံး ေနပါက ပထမပညာသင္ကာလ (First Semester) ၌ က်႐ႈံးပါ က ပထမပညာသင္ကာလတြင္ ျပန္လည္တက္ေရာက္ေျဖဆိုရ မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပညာသင္ ကာ လ(Second Semester) ၌ က်႐ႈံး ပါက ဒုတိယပညာသင္ကာလတြင္ ျပန္လည္တက္ေရာက္ ေျဖဆိုရ မည္ ျဖစ္သည္။

ထပ္မံက်႐ႈံးပါက ႏွစ္ႀကိမ္ က် (ျပင္ပေျဖ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ န၏ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

  ‘‘ဆရာတို႔တုန္းကေတာ့ မဟာတန္းမွာက်ရင္ ျပန္လည္း ေျဖလို႔မရဘူး။ ဆက္လည္းတက္ လို႔မရဘူး။ မဟာဘဲြ႕မရေတာ့ဘူး ေပါ့။ တစ္ႏွစ္ပဲတက္တက္ ၊ ၂ ႏွစ္ပဲတက္တက္ တက္လာၿပီးမွ ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ ေပးသင့္တာ ေပါ့။ အခုလည္း ဒါကိုသိၿပီး သက္ ညႇာေပးတဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီလိုေျပာင္း လုိက္တယ္ထင္ပါတယ္။ အခုလို ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းတယ္ဆုိရ မွာေပါ့။ ဌာနအလုိက္ေတာ့ စာ မ၀င္ဘူး။ အဲဒီလိုစာမ်ဳးိက် စာေမးပဲြနဲ႔ ဘဲြ႕ႏွင္းဌာနကိုပဲ ၀င္တာ’’ ဟု ဦးေက်ာ္ကိုလတ္က ေျပာသည္။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားရွိ အတန္းအသီးသီး၏ စာေမးပဲြေအာင္စာ ရင္းမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေက်ာင္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ မည္ ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ၄၈ ခု ရွိသည္။