သဘာဝေရကန္မ်ားကို ေျမဖို႔၍ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းခြင့္မျပဳေရး ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

 ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရကန္မ်ားကို ေျမဖို႔၍ အေဆာက္ အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းကို  လံုး ဝခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ တိမ္ေကာေန ေသာ ေရကန္မ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ေပးရန္ အဆိုကို မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ဦးရန္ ရွင္းက ၿမိဳ႕ကြက္က်ေျမပံုအရ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေရကန္၊ ေရစုကန္မ်ားႏွင့္ ေျမပံု တြင္ မပါေသာ္လည္း ေရစစ္ကန္၊ ေရစုကန္အျဖစ္တည္ရွိေနေသာ ေရကန္မ်ားကို ေျမဖို႔၍ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနမႈလံုးဝခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ေကာေနေသာ ေရကန္ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အဆုိတင္သြင္း ျခင္းျဖစ္သည္။


စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ  ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သဘာဝအတုိင္း ရွိခဲ့ေသာ ေရကန္မ်ား ေပ်ာက္ ကြယ္လာရျခင္းသည္ အမ်ားပိုင္မီးသတ္ကန္၊ ေရစုကန္၊ ေရစစ္ကန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္း ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားအပါအဝင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီမံကိန္းလုပ္ရန္ ဝယ္ယူေျမဖို႔ျခင္းတုိ႔    ပါဝင္ေၾကာင္းဦးရန္ရွင္းက ေျပာသည္။

‘‘မိုးႀကီးတဲ့အခါ ေရကန္၊ ေရ စုကန္ေတြ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ေန ရတယ္။ ေရခ်ိဳထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ နည္းပါးလာတဲ့အတြက္ အဝီစိ တြင္းေရ မွီခိုသံုးစြဲေနရတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေျမေအာက္ေရမွာ ေရငန္ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြလည္း ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခင္က ရွိခဲ့သည့္ ေရစုကန္၊ ေရစစ္ကန္မ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္း အေဆာက္အအံုမ်ားအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေသးသည့္ေရ ကန္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေရး  အလြန္အေရးႀကီးျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရန္ရွင္းက ေျပာသည္။

၎၏အဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦး ေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးသင့္ သည့္ အဆိုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာၾကားသည္။

‘‘ရန္ကုန္တုိင္းမွာ သတ္မွတ္ ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့ သဘာဝေရကန္၊ ေရစုကန္၊ ေရစစ္ကန္ေတြ အကုန္လံုးက YCDC ရဲ႕ၿမိဳ႕ကြက္ျပေျမပံု မွာ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္သတ္မွတ္ ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ေရကန္၊ ေရစုကန္ ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ထက္ မွာ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ ခြင့္မျပဳထားပါဘူး။ ေရကန္ေတြ ကို ေျမပံုမွာ အကုန္ထည့္သြင္း ထားၿပီးသားပါ။ အကယ္၍ မပါ ေသးရင္ ေရကန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ လို႔မရပါဘူး’’ဟု ေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာသည္။

သဘာဝေရကန္မ်ား၊ မီး သတ္ေရကန္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ထားရ ယူကာ ေျမဖို႔၍ အေဆာက္အအံု မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ေတြ႕ ရွိရၿပီး တစ္ဖက္၌ ဆိုးက်ိဳးရလဒ္ မ်ားအရ ပတ္ဝန္းက်င္ေရႀကီးေရ လွ်ံမႈသည္ ယခင္ထက္ ပိုမိုျဖစ္ေပၚ ေနျခင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ေရအရည္ အေသြးက်ဆင္းလာျခင္းမ်ားရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအဆိုကို လိႈင္ၿမိဳ႕ နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးရန္ရွင္း၏အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရာ ဆက္လက္ ေဆြး ေႏြးရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ သည္။

 သို႔ေသာ္ ယင္းအဆို ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးမည့္ ရက္ကို ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ထည့္သြင္းေၾကညာျခင္းမရွိေပ။

ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သဘာဝေရစုကန္၊ ေရစစ္ကန္ အေနျဖင့္ ေျမပံုတြင္ စာရင္းမပါ သည့္ေရကန္မ်ားကို တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္၍မရဟု ေျပာၾကားေၾကာင္းဦးရန္ရွင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ YCDC ၏ၿမိဳ႕ကြက္ က်ေျမပံုသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္က တည္းက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ေျမပံုျဖစ္ ၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚသည့္ ေရကန္မ်ားမွာ ေျမပံုထဲတြင္ မပါဝင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရန္ရွင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘အစိုးရက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေတြေၾကာင့္ ေရကန္ေတြလုပ္မယ္ ဆိုၿပီး ေျပာထားေတာ့ မူလအ တိုင္း ရွိခဲ့တဲ့ ေရကန္ေတြကို ျပန္ လည္ေဖာ္ထုတ္ရင္ ဘတ္ဂ်က္ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာ သြားမယ္။ အဲဒီအတြက္ တင္ျပတာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။