အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္တာ ကုန္က်စရိတ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၁,၅၀၀ ခန္႔ ပိုလာဟု စစ္တမ္းတစ္ခုေဖာ္ျပ

အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္တာ ကုန္က်စရိတ္သည္ ၂ ႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၁,၅၀၀ ခန္႔ ပိုလာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈ လက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္(MICS) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

 MICS က ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲ ေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေစ်း ၁၂ ေစ်းတြင္ တစ္လၾကာ ေကာက္ယူထားေသာ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အေျခခံ၍ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ရက္တာကုန္ က်မူကို တြက္ခ်က္ကာ စားေသာက္ကုန္စရိတ္ စစ္တမ္းျပဳစုခဲ့သည္။


အဆုိပါ စစ္တမ္းအရ တစ္ ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အ လုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္ပ်မ္း မွ်ကုန္က်စရိတ္သည္ ၅,၇၆၀ က်ပ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ကေကာက္ယူခဲ့ စဥ္က ၄,၅၀၀ က်ပ္ခန္႔သာရွိ၍ ၂ ႏွစ္အတြင္း တစ္ရက္တာကုန္က် စရိတ္ ၁,၅၀၀ က်ပ္ခန္႔ပုိ၍ ကုန္က်လာျခင္းျဖစ္သည္။  

‘‘ဒီစစ္တမ္းကို မၾကာခင္မွာ ပဲ အစိုးရဆီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ ျပသြားပါမယ္။ ဒီဇင္ဘာမွာျပဳ လုပ္မယ့္ အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြသတ္မွတ္ေရး ဖိုရမ္မွာလည္း ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံ ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပါမယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

 လက္ရွိေကာက္ယူထား ေသာ စစ္တမ္းတြင္ မိသားစုအ လုိက္ ကုန္က်မႈမ်ားကိုထည့္သြင္း ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အ လုပ္သမားမ်ား အမွန္တကယ္ ကုန္က်ေနမႈသည္ စစ္တမ္းေဖာ္ျပ ခ်က္ထက္ ပိုႏုိင္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွ အ ထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား မဇင္မာ ခုိင္က တစ္ရက္တာကုန္က်စရိတ္ ကို အတိအက်မမွတ္သားထား ေသာ္လည္း က်ပ္ ၅,၀၀၀ အ ထက္တြင္ရွိေနသည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘သားေရး၊ နာေရး၊ က်န္းမာ ေရးကိစၥေတြရွိတဲ့ရက္မ်ဳိးေတြဆို ရင္ ပုိကုန္တယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက လက္ ရွိလုပ္ခလစာ တစ္ရက္က်ပ္ ၃,၆၀၀သတ္မွတ္ထားရာမွ က်ပ္ ၅,၆၀၀ အထိ တုိးျမႇင့္သက္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖိုရမ္တစ္ခုျပဳလုပ္ ၍ အဆုိျပဳႏႈန္းထားတစ္ခု ေရြး ခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အစိုးရကစီစဥ္ေန သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တစ္ ရက္လုပ္ခအဆုိျပဳႏႈန္းကို အနည္း ဆုံးက်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၆,၄၀၀ အၾကား သတ္မွတ္ ေပးရန္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားသည္။