ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရာက္ေနသူမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမပါေစေရး စိစစ္လက္ခံရန္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳ

ရခုိင္ေဒသတြင္ ပဋိပကၡ မ်ားထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ ေရာက္ေနသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား မပါလာေရး စနစ္ တက်စိစစ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳး သားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ က အႀကံျပဳခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးယု လြင္ေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာျမင့္ ၾကည္တို႔ ပါ၀င္ေသာကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ဘူး သီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘ဒီေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ဆုိ ရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ၀င္လာတဲ့လူ ေတြကုိ လက္ခံတာလည္း မေျပာ လုိဘူး။ ျပန္လက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ဒုစ႐ုိက္သားေတြ ျပန္မပါလာဖုိ႔  စနစ္တက်စိစစ္ဖုိ႔လုိတယ္ေပါ့’’ ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ေကာ္မ ရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္ပါအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ဘဂၤါလီ မ်ားအနက္ သူတစ္ပါးၿခိမ္းေျခာက္ မႈေၾကာင့္ လုိက္ပါသြားၾကသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လူသတ္ျခင္း၊ မုိင္း ေထာင္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ျခင္း၊ မုဒိမ္း က်င့္ျခင္းစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားသူ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားထံမွ အၾကမ္းဖက္သင္ တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ အေရးယူႏုိင္ေရးစိစစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္ဟု ေကာ္ မရွင္က အႀကံျပဳသည္။

ထြက္မေျပးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်န္ရွိေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ၏ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးအခက္အ ခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး အျမန္ ဆုံးစာရင္းေကာက္ယူျပဳစုၿပီး ယာ ယီေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ား ကုိ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ ျဖင့္ ထုတ္ေပးၿပီးေဒသတြင္းလြတ္ လပ္စြာ သြားလာရွာေဖြစား ေသာက္ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ လတ္တေလာလုိ အပ္ေနသည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ေဒသအစီအစဥ္ ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသင့္ ေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းသည္။

ယင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္သူ မ်ား လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား အဆင္ ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ား လည္းပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ထုိေဒသလုံၿခံဳေရး အတြက္ ရဲစခန္းမ်ား၊ ရဲကင္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားကုိ လုိအပ္သ လုိ တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူ ေစေရး ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား၊ေခတ္ မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပး သင့္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္က အႀကံျပဳသည္။

ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္း က်န္းသူမ်ားက လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တုိင္းရင္း သား လူနည္းစုမ်ားအား အ ေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား သား မယားျပဳက်င့္၍ ၎တို႔ဘာသာအ တြင္းသုိ႔ အဓမၼသိမ္းသြင္းျခင္းမ်ား သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ကို တားဆီးႏွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ခ်ိန္ တြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ ေက်းရြာျပည္သူ အမ်ားစုသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရသည္ဟု ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ကြင္း ဆင္းၾကည့္႐ႈေလ့လာေရးအဖြဲ႕ သည္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်း ရြာမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဘဂၤါလီ ၇၀ ေက်ာ္အပါအ၀င္လူဦးေရတစ္ရာ ေက်ာ္ကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။