မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီသုိ႔ တစ္လအတြင္း တုိင္စာ ၂၆ ေစာင္ ေရာက္ရွိ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တုိင္ၾကားစာ ေကာ္မ တီသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာ တစ္လတာအတြင္း တိုက္႐ုိက္ လိပ္မူတိုင္ၾကားစာ ၂၆ ေစာင္ ေရာက္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘တစ္လတည္းကုိ ေကာ္မ တီကုိ တိုက္႐ုိက္လိပ္မူၿပီးတိုင္တာ ၂၆ ေစာင္ေရာက္တယ္။ တစ္ေန႔ တစ္ေစာင္ႏႈန္းေလာက္ရွိတယ္။ မိတၱဴေပးတဲ့တိုုင္ၾကားစာေရာဆုိ ရင္ တစ္လတည္း ၃၇ ေစာင္ရွိေန ၿပီ။ အခုကအဲဒီစာေတြ ဖတ္ေန တယ္။ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း လုပ္ဖုိ႔ရွိတယ္။ အဲဒီမွာဆုံးျဖတ္မွာ ေပါ့ေနာ္’’ ဟု ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ဌာန ဆုိင္ရာကိစၥ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမကိစၥတုိင္ၾကားမႈ ယ ခုေနာက္ပုိင္း သိသိသာသာနည္း ပါးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ ျဖစ္ေစ လိပ္မူတိုင္ၾကားၿပီးမေကြး၊ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တိုင္ ၾကားသည့္စာအမ်ားဆုံးေရာက္ရွိ ေနေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေကာ္မတီသည္ ယင္းတိုင္ၾကားစာမ်ားဖတ္႐ႈစစ္ ေဆးေနၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေခၚယူ ၾကားနာရမည့္ အေၾကာင္းအရာ (သုိ႔မဟုတ္) ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရ မည့္ အေၾကာင္းအရာစသျဖင့္ ခြဲ ျခား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးေအး ေက်ာ္က ဆုိသည္။

ယခင္ ေရာက္ရွိလာေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားအနက္ ထက္ ၀က္ေက်ာ္ကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အပါအ ၀င္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ေကာ္ မတီမွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေပးပုိ႔ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္တိုင္ ၾကားစာေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးကၿပီးခဲ့သည့္ဇူလုိင္က ေျဖၾကားထားသည္။