တုိင္းအတြင္း စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ခန္႔ရန္ရွိေၾကာင္း မေကြးတုိင္းစည္ပင္၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

 မေကြးတုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စည္ ပင္သာယာေရး အဖဲြ႕မ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဖဲြ႕စည္းပုံသစ္ အရ ၀န္ထမ္းဦးေရ တုိးျမႇင့္ခန္႔ ထားရန္ရွိေၾကာင္း မေကြးတုိင္းစီ မံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ေျပာသည္။

 ‘‘စည္ပင္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ တဲ့ အခြန္ေကာက္ခံတာေတြ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္တာေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာေတြ စတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာေလး တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ စည္ပင္ သာယာေရးအဖဲြ႕ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ က်လာရင္ေတာ့ စလုပ္ေတာ့မယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

 လက္ရွိတြင္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စည္ပင္သာ ယာေရးအဖဲြ႕မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္လူ ဦးေရအလုိက္(က) အဆင့္မွ (စ) အဆင့္အထိ အသီးသီးခဲြျခားထားၿပီး အဆင့္အလုိက္ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းႏွင့္ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

အသစ္ျပင္ဆင္မည့္ ဖဲြ႕စည္း ပုံကိုမူ ၿမိဳ႕အဆင့္အတန္းအလုိက္ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ အခဆုိင္ရာထက္ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈက႑ တိုးျမႇင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအ သစ္ကုိ က်စ္လ်စ္စြာဖဲြ႕စည္းရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အဆင့္အခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းရန္ ရွိေနေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းအင္အားမွာမူ လက္ရွိအေရအတြက္ထက္ တုိးျမႇင့္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စည္ပင္သာ ယာေရးဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ အျခားဌာနဆုိင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္က ခဲြေ၀ရရွိ ေသာ ရန္ပုံေငြျဖင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရျခင္း မဟုတ္ေပ။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ စည္ပင္သာ ယာေရးဌာနဆုိင္ရာ သားသတ္ လုိင္စင္၊ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးစေသာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားႏွင့္ အျခားအခြန္ အခ ေကာက္ခံရွရိွေငြမ်ားကို ယင္းၿမိဳ႕နယ္၏ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ထမ္းလစာ၊ ပင္စင္၊ ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္အတြင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး လုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာ ေရးဆုိင္ရာ အခြန္ေငြမ်ားရရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၿပီး အခြန္ေငြနည္းပါးေသာ ၿမိဳ႕ ငယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားလည္း နည္းပါးသည္ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။