ဧရာဝတီျမစ္ေရစူးကို ႏွစ္မီတာအထိ တူးေဖာ္ရန္ OBG စစ္တမ္း အႀကံျပဳ

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကုန္းတြင္း ျမစ္ေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ ေရစူးအ နက္ကို အနည္းဆံုး ၁ ဒသမ ၅ မီတာမွ ႏွစ္မီတာအထိ  တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေန ေၾကာင္း Oxford Business Group(OBG) စစ္တမ္းတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားမွ စတင္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕အထိ လိုအပ္ ေသာေရစူးအနက္ကို တူးေဖာ္ ႏိုင္ပါက တန္ ၅၀၀ ရွိ သေဘၤာမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးသြားလာႏိုင္ မည္ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က ထုတ္ ျပန္သည့္ OBG ၏ျမန္မာႏိုင္ငံစီး ပြားေရးစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

 OBG သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အ ေျခစိုက္သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ကုန္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ၏ ေရစူးခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုန္ က်စရိတ္ကို ကန္ေဒၚလာသံုးဘီ လီယံအထိ သက္သာလာေစမည္ ဟု OBG က တြက္ခ်က္သည္။

 ျမစ္ေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ား ဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေၾကာင္း အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) ၏ ၂၀၁၆ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ  ထားသည္။ OBG မွ ေရစူးခ်ဲ႕ထြင္ ရန္ အႀကံျပဳထားသည့္ ဧရာဝတီ ျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ား အျပားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း၏ေရ စူးအနက္ေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားသြားလာရန္  ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ သေဘၤာေသာင္တင္ျခင္း မရွိေစ ရန္ ျမစ္ေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳေနရေၾကာင္း  ပုဂၢလိကလုပ္ကိုင္သည့္ ကုန္တင္ သေဘၤာဦးစီးမွဴး ဦးေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ ေစရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တစ္ခုလံုးကို လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၆၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာ ၾကားထားသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရသည္ ပုဂၢ လိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ေျဖ ရွင္းနည္းျဖစ္ေၾကာင္း OBG အ ႀကံျပဳသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း  အ တြင္းရွိ မႏၲေလး၊ ပခုကၠဴ၊ စဥ့္ကိုင္၊ မေကြးၿမိဳ႕တို႔ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေၾကာင္းအတြင္းရွိ ကေလးဝ၊ မံုရြာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေရေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။