ျပင္ဆင္စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဒီဇင္ဘာအတြင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳရန္စီစဥ္

 ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထား ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဒီ ဇင္ဘာအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ စီ စဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမူၾကမ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးလွေဌး က ေျပာသည္။

ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၃ က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အဆိုပါ ဥပေဒကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။


အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေအာက္တိုဘာက စတင္စိစစ္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အၿပီးစိစစ္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အစုိးရထံမွ ျပန္က်လာပါ က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ထြက္လာမယ့္ ဥပေဒမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းပုံေတြ၊ မဲေပးတဲ့စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားမယ္။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း ပါ၀င္မဲ ေပးခြင့္ရရွိသြားမယ္’’ ဟု မဂၤလာ ေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးလွေဌးကဆုိသည္။

 လက္ရွိေရးဆြဲထားသည့္ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ၁၉၂၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကုိ ျပန္လည္အေျခခံကာ ေရးဆြဲထားသည့္အျပင္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမွ ဥပေဒမ်ားကုိပါ ေလ့လာ ၿပီး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကုိ လႊတ္ ေတာ္၌ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းပါက စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တြင္ အစုိးရက ခန္႔အပ္သူေလးဦး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တစ္ဦး၊ ျပည္သူလူထု က ေရြးခ်ယ္သူေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒတြင္ အခန္း ၂၁ ခန္းပါ၀င္ၿပီး ေကာ္မ တီ၏ လုပ္ငန္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ႏွင့္ ေျမမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေစ်းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အခြန္အခ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံ ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရန္ပုံေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ စသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေရး ဆြဲထားသည္။

ယခုဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ ယင္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲ၍ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

 အဆုိပါဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးလွေဌးကဆုိသည္။