ဝဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းတြင္ အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ားအတြက္ အာဟာရႏို႔မႈန္႔မ်ား လိုအပ္ေန

အမိမဲ့ဆင္ကေလးတစ္ေကာင္အား ႏုိ႔တုိက္ေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − ၀ဂၤေဘ္ာဆင္စခန္း

အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ားကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ဝဂၤ ေဘာ္ဆင္စခန္းတြင္ ဆင္ကေလး မ်ားအာဟာရအတြက္ ႏိႈ႔မႈန္႔မ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု ပဲခူးတိုင္းသစ္ လုပ္ငန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး ထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။ 


မုဆိုးမ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း ေၾကာင့္ မိခင္ေသဆံုးၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့ သည့္ေတာဆင္႐ိုင္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အမိႏွင့္ကြဲကြာလာသည့္ေတာ ဆင္႐ိုင္းငယ္ကေလးမ်ားကို ဝဂၤ ေဘာ္ဆင္စခန္း၌ အမိမဲ့ဆင္က ေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း အျဖစ္ သီးသန္႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ထားသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ဝဂၤေဘာ္ဆင္စ ခန္း၌ တစ္လခြဲအရြယ္မွ ကိုးလအ ရြယ္ အမိမဲ့ဆင္ေပါက္ကေလး ခုနစ္ေကာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ထားၿပီး ယင္းဆင္ေပါက္ ကေလးမ်ားအာဟာရအတြက္ ႏို႔ မႈန္႔မ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

ယင္းအမိမဲ့ဆင္ကေလးခုနစ္ ေကာင္မွာ ဌာန၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ ျဖည့္စြက္ အစာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထား ေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ႏို႔မႈန္႔ဘူး ငါးဘူး ကုန္က်၍ ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ား၏လွဴဒါန္းမႈလိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ‘‘ဆင္ေတြက (၄) ႏွစ္ေလာက္အထိ မိခင္ႏို႔စို႔ေတာ့ ဒီ ဆင္ကေလးေတြကိုႏို႔လည္း တိုက္တန္တိုက္၊ ျဖည့္စြက္အစာလည္း ေကြၽး လုပ္ေပးရတာေပါ့’’ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။ 

 အမိမဲ့ဆင္ကေလးမ်ားအာ ဟာရအတြက္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားလွဴဒါန္းႏုိင္ သကဲ့သို႔ ဝဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းသို႔ လည္ပတ္ရာတြင္လည္း အာဟာရ ဒါနအျဖစ္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဝဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ဆင္မ်ားျဖင့္ သ ဘာဝအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဝဂၤေဘာ္ေက်း ရြာအနီးရွိ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ ေျမေနရာ၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။