ရခိုင္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ေပးရန္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕မည္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္

 ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဘးဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအ ကူအညီမ်ား လက္ဝယ္အေရာက္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ၂၀ ဦးစီ ပါဝင္ သည့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရက္ ၂၀ ၾကာ အလွည့္က်  သြားရာက္ကူညီေရန္ စီစဥ္ေနသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူ အညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD) ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ကိစၥရပ္ မ်ား စနစ္တက်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အထက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လူငယ္အဖြဲ႕ မ်ား၊ အလွည့္က်သြားေရာက္ကူ ညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား စတင္ မည့္ကာလကို မသတ္မွတ္ႏိုင္ ေသးေသာ္လည္း အျမန္ဆံုးအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ သားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအ ေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္း(UEHRD) ေကာ္မတီကို ႏိုင္ ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒါက္တာဝင္း ျမတ္ေအးက ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းပါ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက စနစ္တ က်ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လူသား ခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းအင္အား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္ တာဝင္းျမတ္ေအးက အစည္းအ ေဝး၌ ေျပာသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑သည္ အေရးပါၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္း ႏွစ္ရပ္အၾကား သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထုိင္ႏိုင္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ  အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္    စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာခံစားမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးရန္ အားေပးကူညီမႈမ်ားလို အပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ ေအးက ဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လူ ငယ္တာဝန္ခံမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္း ေရးလူငယ္အဖြဲ႕၊ Youth Social Group ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းမွ လူငယ္ မူဝါဒေရးဆြဲခဲ့ေသာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။