မုံရြာၿမိဳ႕၌ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနခြဲ (သလႅာ) တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ တင္ျပထားဟုဆို

 မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဌာနခဲြ(သလႅာ)တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒသမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚအမာၾကည္၏ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္ တာေဇာ္၀င္းက ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ၿပီးေသာ ရပ္ကြက္မ်ား၊ တုိးပြားေန ထုိင္လာၾကေသာ လူဦးေရမ်ား ကုိ ထိေရာက္ေသာက်န္းမာေရး လႊမ္းၿခံဳမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ရန္ မုံရြာခ႐ုိင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦး စီးဌာန၏ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္စဲြပါ စာျဖင့္ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဌာနခဲြ(သလႅာ)တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလာ ျခင္း အေပၚ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္စြဲပါ စာျဖင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေန ျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပထားပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕နယ္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚအ မာၾကည္က ‘‘ယခုလက္ရွိ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဌာနသည္ မုံရြာ ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၂)နယ္ေျမ အ တြင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါတယ္။ အ မွတ္(၁)နယ္ေျမတြင္ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ ထားရွိျခင္း မရွိေသးပါ။ အမွတ္ (၁)နယ္ေျမတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ ဆုိပါက ေက်ာက္စစ္ပုံေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ရြာတုံေက်း လက္က်န္းမာေရးဌာန၊ ေၾကးမုံ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန၊ အ လုံက်န္းမာေရးဌာနတို႔ႏွင့္ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ခဲြေ၀ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က ရပ္ ကြက္ႀကီး ၂၃ ခုရွိၿပီး လူဦးေရ တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက မုံရြာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ပင္၊ အလုံ၊ အုိးဘုိ ေတာင္၊ ေရႊဇလုပ္၊ ျပည္ေတာ္ သာ၊ ဗႏၶဳလ၊ ေရႊျပည္ေအးႏွင့္ နတ္လူထိပ္ပန္ရပ္ကြက္တုိ႔  အ သစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕ဧရိယာသည္ ၁၂၀ စတုရန္း မုိင္ က်ယ္၀န္းၿပီး ရပ္ကြက္ ၃၁ ခု ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းကာ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာသည္။

ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနခဲြ ဖြင့္လွစ္ေပးလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား သည္ လက္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ ပိုမိုအဆင္ေျပလာႏုိင္ ျခင္း၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိဘဲ ျပည္သူလူ ထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း၊ ၿမိဳ႕မက်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားကုိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္

ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေဒၚအမာၾကည္က တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။