ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဒီေရေတာဧက တစ္ေသာင္းကို ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

ဒီေရေတာမ်ားသည္ မုန္တုိင္းအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ဓာတ္ပံု − Yangon FD

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဧရိ ယာအတြင္းရွိ မုတၱမကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ ဒီေရေတာဧကတစ္ ေသာင္းကို ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္း တိုးက ေျပာသည္။ 


  ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာ သတ္မွတ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ဧရိယာအတြင္း တစ္ဆက္ တည္း တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ တန္း၊ ခရမ္း၊ သံုးခြ၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ နယ္မ်ား၏ မုတၱမပင္လယ္ကမ္း႐ိုး တန္းတစ္ေလွ်ာက္ ဒီေရေတာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကား သည္။

ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအ ျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က သေဘာ တူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား ေကာက္ခံရာတြင္လည္း အမ်ားစုသည္ သေဘာတူလက္ခံသျဖင့္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာကာကာကြယ္ေတာ ဖဲြ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။ 

 ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းတြင္ ဒီေရေတာႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ မ်ားကို သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ ကြမ္းၿခံကုန္းတို႔တြင္ ဖဲြ႕စည္းထား ၿပီး စုစုေပါင္း ဒီေရေတာ ၂,၂၈၂ ဧက ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီေရေတာ တည္ရွိမႈအမ်ားဆံုး သတၱမ ျမာက္ေနရာတြင္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က FAO က ထုတ္ေသာ World Atlas of Mangrove ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ထို႔အျပင္ ဒီေရေတာႀကိဳး ၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ စုစု ေပါင္း ၁၃ ခု၊ ဧရိယာ ၈၃၉,၉၈၀ ဧက ထူေထာင္ထားၿပီး ဒီေရေတာေဂဟစနစ္၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းေဂဟစနစ္ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ျမက္ခင္းေဂဟစနစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ သဘာ၀နယ္ေျမေလးခု ကာကြယ္ထားရွိသည္။