ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသးေသာအဖြဲ႕မ်ား NCA ေရးထုိးရန္ လိုအပ္ဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအ ပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးသည့္အဖဲြ႕ မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းစတင္ၿပီး NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA လက္္မွတ္ထုိး ရွစ္ဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕ စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ (PPST) တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ မြန္းလဲြပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ အားလံုး ပါ၀င္လာေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တ ကယ္လိုလားမႈရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳသည့္ အဖဲြ႕မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းစတင္ၿပီး NCA ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လိုသည္ ဟု NCA (၂) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္လည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ NCA ၌ အဓိကအားျဖင့္ ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားတည္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပးထားသည့္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ NCA တြင္ပါရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းထားေသာ အာမခံခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ဘက္က မည္သည့္အခါမွ် ခ်ိဳးေဖာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NCA မွလဲြ၍ အျခားလမ္းေၾကာင္းမရွိဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လည္း လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပဲြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ NCA လက္္မွတ္ထုိး ရွစ္ဖဲြ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ရာ အဆက္အသြယ္မ ရေပ။