ႀကိဳတင္တင္ျပျခင္းမရွိဘဲ အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္း ဖဲြ႕စည္းျခင္းကို မဟနဆရာေတာ္မ်ား ျပစ္တင္မိန္႔ၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက (မဟန) အဖဲြ႕ ထံ ႀကိဳတင္ တင္ျပျခင္းမရွိဘဲ အာရွဗုဒၶဘာသာ အသင္း ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အသင္း ဖဲြ႕စည္းေရးဦးေဆာင္ခဲ့သူ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊကို မဟန ဆရာေတာ္မ်ားက ျပစ္တင္မိန္႔ၾကားရာ ဦးခင္ေရႊက ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အသင္းဖဲြ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီတင္ျပကာ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟနဥကၠ႒ ဗန္း ေမာ္ဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ၾကားလိုက္သည္။

ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အပါအ၀င္ မဟန အဖဲြ႕၀င္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကရ၀ိက္ နန္းေတာ္၌က်င္းပေသာ အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ႂကြေရာက္ခဲ့ေသာ္ လည္း အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္သိရွိ ထားသည့္ အေျခအေနႏွင့္လဲြေခ်ာ္ေနေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ အစီအစဥ္အရ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၌  အာရွဗုဒၶဘာသာ အသင္း၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဆရာေတာ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

မဟန ဆရာေတာ္မ်ားအေန ျဖင့္ အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိျခင္းမရွိဘဲ မဟနအဖဲြ႕၏ ၾသ၀ါဒကိုခံယူ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုသာ နားလည္ထားေၾကာင္း မဟန ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ပင့္ဖိတ္မႈကိုလည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွသာ လက္ခံရရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘အေျခအေနအရ မေျပာမ ျဖစ္လို႔ ဒီစကားကို ေျပာေနတာ။ မဟာနာယကကိုသာ အေလး ထားတယ္ဆုိရင္ ေစာေစာစီးစီး ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ သင့္သလဲ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေတာင္းသင့္တယ္’’ ဟု ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကား သည္။ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း လုပ္ ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းအရ မဟနအဖဲြ႕၏ ၄၇ ပါးစံုညီအစည္း အေ၀းမွ အတည္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ မည္သည့္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း မွ် ဖဲြ႕စည္းခြင့္မရွိေၾကာင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ကမိန္႔သည္။

‘‘ျမန္မာေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံျခား သား သံဃာေတြေရာ ေရာေထြး ၿပီးေတာ့ဖဲြ႕လို႔ မဟာနယကရဲ႕ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာစရာမလို ဘူးလုိ႔ မထင္ပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံျခားသား ေတြ ဒီမွာ လာဖဲြ႕လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

 အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္း တည္ေထာင္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ညီၫြတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆက္လက္မိန္႔ ၾကားသည္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သံဃာ့ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖဲြ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းလုပ္ထံုး အပိုဒ္ ၃ (က)ႏွင့္ (ခ) တို႔တြင္ အဖဲြ႕အစည္း ဖဲြ႕စည္းခြင့္ေတာင္းခံလာသည့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို သံဃမဟာနာယက အဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈကို မခံယူေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က ဖတ္ ၾကားရွင္းလင္းသည္။

သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈလဲြေခ်ာ္ ျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္ အမွားအ ယြင္းရွိပါက ေတာင္းပန္ေၾကာင္း အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္း ဖဲြ႕စည္း ေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနသူ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊက ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားေတာင္းပန္ၿပီးေနာက္ မဟန ဆရာေတာ္မ်ားက အခမ္းအနား ကို မူလစီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ဆက္လက္က်င္းပရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း အာရွဗုဒၶဘာသာ အသင္းဖဲြ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕သို႔ ျပန္ လည္တင္ျပကာ အတည္ျပဳခ်က္ရမွသာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသည္။

ဦးခင္ေရႊႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသား ေဒါက္တာစူပါခ်ိဳင္းဗီရာပူေခ်ာင္ တို႔သည္ အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္း ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ေရး ပူးတဲြ အလွဴရွင္အျဖစ္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္း ဖဲြ႕ စည္းျခင္းသည္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ေရး ပထမေျခ လွမ္းျဖစ္ၿပီး အာရွဗုဒၶဘာသာအ သင္း၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ မဟနဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အားေရြးခ်ယ္ ရန္ အျခားႏုိင္ငံမွ သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ က ေျပာသည္။

အာရွ ဗုဒၶဘာသာအသင္း ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာရွရွိ ေထရ၀ါဒႏွင့္မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ သံဃာ ေတာ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ က်င္းပေနသည့္အသင္း တည္ေထာင္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔လည္း တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ မဟနအဖဲြ႕၏ ၫႊန္ ၾကားခ်က္အရ အာရွဗုဒၶဘာသာ အသင္းကို လတ္တေလာတြင္ အ တည္ျပဳဖဲြ႕စည္းႏုိင္မည္မဟုတ္ ေပ။ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အခမ္းအနားသို႔ သာ သနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔ တက္ေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။