ကြန္ဒုိမ်ားဆီ ဦးတည္လာေသာ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈတိုက္ပဲြ

အင္တာနက္ေကဘယ္ႀကိဳးသြယ္တန္းေနမႈလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ကစတင္၍ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ၁၂၀ ေက်ာ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အင္တာနက္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုေက်ာ္ ထြက္ေပၚလာသည္။

အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္း၂၀၁၇ အတြင္း ပို၍ျပင္းထန္လာသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ အဓိကပစ္မွတ္သည္ ကြန္ဒုိမ်ားျဖစ္သည္။ ဖိုက္ဘာအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ုိင္ဖုိင္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်ျခင္းကို ေစ်းကြက္လက္ဦးမႈရရွိရန္ ၿပိဳင္ဆုိင္သည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအခ်င္းခ်င္း အ ျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားတစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အခန္းအေရ အတြက္မ်ားျပားသည့္ ကြန္ဒုိတစ္ခု၊ အိမ္ရာတစ္ခုဆီသို႔ စတင္၀င္ ေရာက္သည့္အခါ အျခားေသာ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ား ထပ္မံ၀င္ ေရာက္လာျခင္းမရွိေစရန္ အိမ္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေစ်းကြက္ခ်ဳပ္ကုိင္္ျခင္းသည္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္လာသည္။

‘‘ဒါက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ နဲ႔ၿငိေနတယ္’’ဟု 5BB အင္တာ နက္လုိင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၁၁) ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ပုဒ္မမ်ားကို ကိုးကား၍ ၎က ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္အတြင္း လြတ္လပ္စြာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ သေဘာသဘာ၀ကို ပ်က္ျပားေစသည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အလားတူ ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူသည္ မိမိထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးထံမွေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကိုသာ ရယူသံုးစဲြေရးအတြက္ အသံုးျပဳသူ အား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကြန္ဒိုမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္အင္တာနက္လိုင္းေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာကြန္ဒုိႏွင့္ အိမ္ရာ ေကာ္မတီမ်ားက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္သေဘာ သက္ ေရာက္ေနသည္။

‘‘အိမ္ရာထဲမွာ အင္တာနက္လိုင္းေတြအကုန္လံုး ဆဲြခြင့္ေပးလိုက္ရင္ ႐ႈပ္ပြကုန္မွာေပါ့’’ဟု ယုဇနဟုိင္းေ၀းကြန္းပလက္စ္ သာယာေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ဦးလင္း ေအာင္က ေျပာသည္။ အခန္းေနထိုင္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအ ေလ်ာက္ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတိုင္းကို အိမ္ရာအတြင္း ၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက Cable လိုင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ နည္းစနစ္္မ က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ သာယာေရးေကာ္မတီက စိုးရိမ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကိုသာ သာယာေရးေကာ္မတီက စိစစ္ေရြးခ်ယ္​၍ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ကြန္ဒုိမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားရွိ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လံုၿခံဳ ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စီစီတီဗီကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ေပး ျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ႏုိင္သူကို အခ်က္တစ္ခ်က္အေန ျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိ သည္။

သို႔ေသာ္ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ကြန္ဒုိတြင္ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕က သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ အင္တာနက္လိုင္းအျပင္ အျခားေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳလိုၾကသည္။ ၿပိဳင္ဘက္အင္တာနက္လိုင္းကုမၸဏီကလည္း ကြန္ဒုိႏွင့္ အိမ္ရာေစ်းကြက္ကို သေဘာက်သျဖင့္ လိုလိုလားလား ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္သည္။

‘‘စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားလို႔ ဒါကိုပဲသံုးရမယ္ဆုိတာကေတာ့ အဆင္မေျပခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ကိုယ္ကလည္း အဲဒီမွာေနတာဆိုေတာ့ သူတို႔ (သာယာေရးေကာ္မတီ) ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိတဲ့လိုင္းကိုပဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သံုးရတာေပါ့’’ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဒုိတစ္ခုတြင္ေနထိုင္ေသာ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။


(ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

လုိင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္)က ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္တြင္း မိုႏိုပုိလီအရ တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမ်ားမရွိေစရန္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ဒုိမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားရွိ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ ေရာက္လာျခင္းမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါကိစၥသည္ တုိက္ပိုင္ရွင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ပိုင္ရွင္ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပါက ၿပိဳင္ဘက္အင္တာနက္ကုမၸဏီအေန ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ထုတ္ေပးေရးဌာန အႀကီးအကဲက ေျပာသည္။

‘‘တယ္လီေနာလည္းလာတယ္။ တျခားကုမၸဏီလည္းလာတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ (ေကာ္မတီ)ညိႇလို႔ မရဘူးဆုိေတာ့ ေရာက္မလာ ေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ကိုယ္သံုးခ်င္တဲ့ လိုင္းမသံုးရေတာ့ဘူးေပါ့’’ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦး၀ဏၰထြန္းက ေျပာသည္။

အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ကြန္ဒိုမ်ား၊ အိမ္ရာ မ်ားတြင္သာမက စက္မႈဇုန္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအထိ ျပင္းထန္မႈရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈ ဇုန္တစ္ခုတြင္ အင္တာနက္လိုင္း ၀င္ေရာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိရန္ ကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္ၿပိဳင္ဆိုင္ရာ ၌ ဇုန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ားဆံုး ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည္။

အနီးစပ္ဆံုးအေနျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ကုိ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပိဳင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ နယ္ေျမခဲြျခားသတ္မွတ္၍ ကုမၸဏီသံုးခုကို ပဲခူးၿမိဳ႕၌ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူးေလ။ ကုမၸဏီေတြလည္း ၀င္မလာေတာ့ ရွိတဲ့ဟာကိုပဲ အဆင္ေျပေအာင္ သံုးလိုက္ရတာပဲ’’ဟု မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အိမ္ရာတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးၾကည္ထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။ အင္တာနက္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ စားသံုးသူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေနထုိင္သည့္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကို တစ္ဦးတည္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခြင့္ရရွိျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျပားလွသည္။

လူေနအိမ္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း စုစု ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ရွိေသာ ကြန္ဒိုတစ္ခု တြင္ ငါးဦးခန္႔သာ အင္တာနက္ လိုင္းကို စတင္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ ေနေသာ ကုမၸဏသည္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္ေနသည္။ ေရရွည္ စီးပြားေရးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လစဥ္၀င္ေငြျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း အရင္းေက်ႏုိင္သည္။

မည္သည့္ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ မွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိသျဖင့္ အသံုးျပဳသူူ ၅၀ ဦးလံုးရရွိခဲ့ပါက တစ္လအတြင္းပင္ အျမတ္စတင္ရရွိႏုိင္ေသာစီးပြားေရးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြန္ဒုိမ်ားတြင္ သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အင္တာနက္ကုမၸဏီတစ္ခုကုိသာ လက္ခံထားေသာ္လည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အခန္းေနထိုင္သူ အခ်ိဳ႕သည္ စိတ္ႀကိဳက္အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္​တပ္ဆင္ခြင့္ရွိေနျပန္သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ၀င္ခြင့္မျပဳ ေပမယ့္ အခန္းရွင္က ျဖစ္လာတာရွင္းမယ္ဆုိၿပီး တပ္ခုိင္းေတာ့ မရမ္းကုန္းက ကြန္ဒုိတစ္ခုမွာ တပ္ေပးထားတာတစ္ခုရွိတယ္’’ဟု အင္တာနက္လိုင္း လုိက္လံတပ္ဆင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ၾကားခံေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မရွိခဲ့ေပ။

ေစ်းကြက္ပံုစံသည္ စားသံုးသူကို ဦးတည္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ဒိုမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားရွိ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ၿပိဳင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရရွည္၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာ ေသာကုမၸဏီကို ဦးစားေပးေရြး ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေစ်းကြက္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အစုအေ၀းလိုက္တည္ရွိေသာ စားသံုးသူေစ်းကြက္ကို အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဟန္႔အတားမျပဳလုပ္ရဟုပါရွိေသာ္လည္း အိမ္ရာမ်ားအထိ အေသးစိတ္ပါ၀င္ျခင္းမရွိ၍ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈမွာလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စားသံုးသူႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပိဳင္ဆိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ္လည္း ကြန္ဒုိမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတုိင္းကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳရန္သည္ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကြန္ဒိုမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္အင္တာနက္လိုင္းကို အသံုးျပဳခြင့္မရျခင္းသည္ နစ္နာမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းကို လက္ခံလိုျခင္းမရွိဘဲ သံုးစဲြေနရသူအခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အတူ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခု ၂၀၁၇ အ တြင္း အရွိိန္အဟုန္ျဖင့္ ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ႐ႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း အျမင္မၾကည္လင္မႈသည္ စားသံုးသူထံသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္လာသည္ကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။