ဧရာဝတီ၊ မႏၲေလးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဒသခံျပည္သူအေျချပဳ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသသံုးခုတြင္ ေဒသခံျပည္သူအေျချပဳသစ္ေတာစီမံခန္႔ ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းကို ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္မိုးကေျပာ ၾကားသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လပြတၱာ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွိ ေညာင္ဦး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ မင္းတပ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္တို႔တြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူအေျခ ျပဳသစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ ကိုင္ျခင္း စီမံကိန္းကို စမ္းသပ္လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းက Different Ecological Zone ေပါ့။ ဧရာဝတီ တိုင္းဆိုလည္း ဒီေရေတာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းဆိုလည္း Dry Zone၊ ခ်င္းျပည္နယ္ဆိုလည္း ေတာင္ေပၚေဒသ၊ CF (ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ ပိုင္သစ္ေတာ စိုက္ခင္း) ကို အေျခခံေပမယ့္ ဒါက နည္းစနစ္အသစ္ပါ’’ ဟု ဦးစိန္မိုးက ေျပာသည္။

ေဒသခံျပည္သူအေျချပဳ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူအစုအ ဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာနည္းစနစ္ႏွင့္ကြဲ ျပားၿပီး ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ ၂၀ ႏွင့္ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းတြင္ သစ္ ေတာအတြင္းမွ သစ္မဟုတ္သည့္ ဝါး၊ မႈိကဲ့သို႔ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူ သံုးစြဲျခင္း၊ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး မ ဟုတ္သည့္ ေဒသသံုးသစ္မ်ားသံုး စြဲျခင္း၊ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုးတို႔ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သံုးစြဲျခင္း၊ နည္းပညာမ်ားသင္တန္းေပးျခင္း စသည္တို႔ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။