နည္းပညာ

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသို႔ အစိုးရက လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ထပ္မံေရာင္းခ်မည္
ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္တစ္ခု (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ GSM ကြန္ ရက္အတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ား လိုအပ္ေသာ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို ထပ္ မံေရာင္းခ်မည္ဟု ယင္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္း က ေျပာသည္။ 


Uplink အတြက္ 882.5-890 လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ႏွင့္ Downlink အတြက္ 927.5-935 လိႈင္းႏႈန္း စဥ္ကို ေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္နည္း လမ္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ကို မသိ ေသးေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာ ၾကားသည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ေမလအတြင္း 4G

အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို ဝန္ ေဆာင္မႈေပးအပ္ႏိုင္သည့္ 1800 လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို ေအာ္ပေရတာ မ်ားအသံုးျပဳရန္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၈၀ ျဖင့္ (၁၂ ႏွစ္အသံုးျပဳခြင့္)ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 

အလားတူ ႀကိဳးမဲ့ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Broadband အင္တာနက္ဝန္ ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ရန္ 2600 လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ေလးခုသို႔ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာက ေရာင္းခ်ခဲ့ရာကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ခန္႔(ရတနာပံုတယ္လီပို႔က ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ လာေရာက္ေပးသြင္း ျခင္းမရွိ) အစိုးရက ရရွိခဲ့သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာ ႏွင့္ အူရီးဒူးတို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ လာစဥ္က ပမာဏအျဖစ္ လိုအပ္ ေသာ GSM လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ခ်ထား ေပးစဥ္က အစိုးရသည္ ကန္ေဒၚ လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရရွိခဲ့ သည္။ 

ေအာ္ပေရတာမ်ားကို လက္ ရွိတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသစ္ ခ်ထားေပး မည္ကို စဥ္းစားထားျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္း၊ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္အသစ္ကို ေအာ္ပေရတာမ်ားရရွိလာသည့္ အခါ ဝန္ေဆာင္မႈ ယခုထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။ 

ေအာ္ပေရတာမ်ားအေန ျဖင့္ ေမလက ရရွိခဲ့သည့္ 1800 လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔၌ အျပည့္အဝအ သံုးျပဳႏိုင္ေသးျခင္း မရွိေသးေသာ္ လည္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ GSM ကြန္ရက္အ တြက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ လိႈင္း ႏႈန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ရန္ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္ သူထံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။