ရွားပါးအနားေပ်ာ့လိပ္မ်ဳိးစိတ္ မ်ဳိးမသုဥ္းေရး ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းမည္

ရွားပါးစာရင္း၀င္အနားေပ်ာ့လိပ္မ်ိဳးတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − WCS

ရွားပါးစာရင္း၀င္ အနားေပ်ာ့လိပ္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၲ ရာယ္ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ယင္းလိပ္မ်ား ဥဥက်က္စားရာ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ထိန္းထိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္)ႏွင့္ လိပ္မ်ဳိးဆက္ရွင္သန္ေရးအဖဲြ႕မွ လိပ္သုေတသနကြၽမ္းက်င္သူ မမီမီစိုး ကေျပာသည္။


မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရွားပါးအနား ေပ်ာ့လိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ လိပ္ပုတီး၊ ေလးကြက္လိပ္၊ ေခါင္း ေသးလိပ္၊ ေဆာက္လိပ္၊ စင္းေခ်ာလိပ္စသည္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္ ယင္းလိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ဥဥေလ့ရွိသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ား တြင္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထိန္းသိမ္းေရးပညာေပးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ မိန္းမလွ ကြၽန္းတို႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖဲြ႕(ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္) ႏွင့္ လိပ္မ်ဳိးဆက္ရွင္သန္ေရးအ ဖဲြ႕က လိပ္သုေတသနကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရခ်ဳိလိပ္မ်ား၏ လူသားအက်ဳိးျပဳမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္၌ အေရးပါမႈအေၾကာင္း၊ မ်ဳိးသုဥ္းရန္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ ေနေသာ ေရခ်ဳိလိပ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ျမစ္ႀကီး၊ ေခ်ာင္းႀကီးေတြ မွာပဲရွိတာဆိုေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္မွာ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ေဆာင္သြားမွာ၊ျမစ္ေရ က်သြားရင္ ေဒသခံေတြက ေတြ႕ ၿပီးသတင္းေပးတဲ့အခါက်ရင္ သားေဖာက္လုိ႔ရရင္ ေဖာက္ရမွာေပါ့။ ေဒသခံေတြပါတဲ့ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ေရးစခန္းေလး လုပ္သြား မွာေပါ့’’ဟု မမီမီစိုးကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒ သတြင္ ရွားပါးအနားေပ်ာ့လိပ္မ်ဳိး စိတ္မ်ားသည္ လူတို႔၏နည္းအမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ဖမ္းဆီးစားေသာက္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ပပို႔ရန္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ၎ တို႔ ေနရင္းေဒသမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိး ေျမမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားက ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးသုဥ္း အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္။

ထို႔အျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ေဆာင္မည့္ ေဒသမ်ားရွိ ဘုရား လိပ္ကန္မ်ားတြင္ လိပ္မ်ဳိးဆက္ ပြားရန္ ရည္ရြယ္ကာ လိပ္မ်ားဥဥ ရန္ သဲေသာင္မ်ားျပဳျပင္မြမ္းမံ ျခင္းႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ေပး ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။