ေနျပည္ေတာ္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ထားရွိရန္ ပင္ဂြင္ငွက္ေလးေကာင္ကို ထုိင္းတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္က လက္ေဆာင္ေပးမည္

 ေနျပည္ေတာ္တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္တြင္ျပသရန္ ပင္ဂြင္ငွက္ ေလးေကာင္ကို ထိုင္းႏုိင္ငံတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္က ေပးအပ္သြားမည္ဟု တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းစိုးေအးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိရစၧာန္႐ံု မ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ The Zoolo-gical Park Organization တုိ႔ တိရစၧာန္႐ံုခ်င္း နားလည္မႈ စာခြၽန္ လႊာအရ ယင္းသို႔ လက္ေဆာင္ ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘တိရစၧာန္အခ်င္းခ်င္း လဲ လွယ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီက ျပန္မေပးရဘူး။ သူတုိ႔က လက္ေဆာင္အေနနဲ႔ေပးတာ’’ ဟု ဦးသန္းစိုးေအးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ပင္ဂြင္ငွက္ ေလး ေကာင္ေပးအပ္မႈကို သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပ ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက လက္ ခံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ The Zoological Park Organization ႏွင့္ တိရစၧာန္႐ံုခ်င္း နည္းပညာ ပူး ေပါင္းမႈ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဖလွယ္မႈ၊ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဆးကုသေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

    လက္ရွိတြင္  တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)၌ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားေသာ ပင္ဂြင္ ငွက္ေလးေကာင္ကို  ျပသထား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားမွ ခ်စ္ၾကည္ေရးအထိမ္းအ မွတ္အျဖစ္ တိရစၧာန္လဲလွယ္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္းမ်ားသည္ ယခင္ကလည္း ရွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ က ဂ်ပန္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏွစ္ (၆၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Sapporo Maru-yamaတိရစၧာန္႐ံုမွ ႀကိဳးၾကာနီအေကာင္၂၀၊ ျမင္းက်ားသံုးေကာင္၊ သစ္ကုလားအုပ္ႏွစ္ေကာင္၊ အေမရိ ကန္က်ားသစ္တစ္ေကာင္ႏွင့္ ပင္လယ္ဖ်ံေလးေကာင္တုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆင္ေလး ေကာင္ကို ၂၀၁၈ တြင္ ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။