ရခိုင္အေရးအပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ပါတီ (၂၉)ႏွစ္ျပည့္တြင္ တစညထုတ္ျပန္

တစညပါတီ (၂၉) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္  (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး တြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက လြဲမွားေသာ ရပ္ တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာ သံုးကာ ျပည္တြင္းေရးစြက္ဖက္လို သူမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ႏွင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ပါေသာ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား၌ ထုတ္ျပန္သည္။


ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြင္း ျပည္ပအစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တည္ ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားကာ ေဒသခံတုိင္း ရင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရ၍ လံု ၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေနရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိန္းသိမ္း ေရး၊ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဘဝလံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ တစညကပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီ သက္တမ္း ၂၉ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ တိုင္း ရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဘဝလံုၿခံဳ ေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး စေသာအမ်ိဳးသားေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးအနက္ ထားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ၿပီး အမ်ိဳးသားအင္အားစုတစ္ရပ္ အျဖစ္ အခုိင္အမာရပ္တည္ေန ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ပါတီအေနျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၿပီး စစ္ေရးပဋိ ပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားအားလံုး တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသားအ ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ မ်ား အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီး ျမင့္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားအက်ပ္အ တည္းမ်ားမွ ေက်ာ္လႊားလြန္ ေျမာက္ႏိုင္ရန္ မွန္ကန္သည့္ မူဝါဒ မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္တြင္ လူမႈသဟဇာတမွ်တ သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။